လူမှုရေးကူညိမှုအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း
MYTCL ၏အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် - ISO 26000 & AA 1000 ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

 

လူမှုရေးကူညီမှုအဖွဲ့ (CSR) သည်ဒေသခံလူထု၏ လူနေမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးစေရန် (စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လူနေမှုအဆင့် အတန်း) သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဘေးဒုက္ခများလျော့နည်းစေရေးအတွက် မိမိသဘောအလျောက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မြန်မာ ယန်စီကော့ပါးလီမိတက်မှ တာဝန်လွှဲအပ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်၊ မိမိသဘောအလျောက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဥပဒေအရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်၊ အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက် (ပဋိညာဉ်စာချုပ်) နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် သဘောတူညီချက် များထဲတွင် မပါဝင်သော ဒေသခံလူထု အတွက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မည့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အကြား အပြန်အလှန်ဆက်ဆံ ရေး။

 

မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၏ လူမှုရေးကူညီမှုအဖွဲ့ (CSR) အစီအစဉ်များ သည် အများအားဖြင့် အခြေခံအဆောက်အဦးများ (ရေကားဖြင့် ရေလှူဒါန်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံများ၊ ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းများ၊ ရေနှုတ် မြောင်း တူဖော်ခြင်း၊ အစရှိသည့်)၊ လူမှု အရင်းအနှီး တည်ထောင်ခြင်း (HIV ရောဂါကာကွယ်ရေး ပညာပေးရေး၊ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ၊ မီသားစုဘဝရှေ့ရေးစီမံချက်အရေးပါမှု၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းတိုးတကျွန်ုပ်က်စေရန် အစ ရှိသည်များ) နှင့် လူသားအရင်းအမြစ်တည်ထောင်ခြင်း (အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့် တက္ကသိုလ် ပညာရေးအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့် ဒေသခံလူထုအားအလုပ်ခန့်ထား နိုင်ရန်သင်တန်းပေးခြင်း သိုမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ကန်တရိုက်စာချုပ်ဖြင့်ခန့်ထားခြင်း၊ အသေး စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ချည် ထည်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ထောက်ပံပေးခြင်း၊ အစရှိသည်) တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်နေသော ဒေသတွင်း သတ္တုတွင်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်ထွန်းစေမည့် CSR ၏စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြလာသော ကူညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပေးရန်တောင်းဆိုချက်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 
၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်စီမံချက်သည် ရေတိုအောင်မြင်တိုးတက်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီး ကျွန်တော်များ နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသော လူမှုဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့မည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့် တစ်သက်တာ ကောင်းကျိုးများရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်များ၏ " ရေရှည်တည်တံ့သောလူမှုအသိုက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီ အစဉ်များ"ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော အမွေအနှစ် အများစုမှာ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများဝန်းကျင်ရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များတွင် ဒေသခံလူထုအား သင်တန်းပို့ချခြင်း၊အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ပညာရေးအစီအစဉ်များ ထောက်ပံ့နိုင် သည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ချန်ထားခဲ့ခြင်း များပင်ဖြစ်ပါသည်။ MYTCL၏၂၀၁၇-၁၈(CSR) အစီအစဉ် များအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများတွင် စီမံကိန်းဒေသ ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်သော အလားအလာ ကောင်းများအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု ရှိနေသည့် စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်း ကျင့်သုံးလိုက်နာ ခြင်းတို့ကို အလေးထားဖော်ထုတ်ရန် တွန်းအားပေးသွားရပါမည်။ အဆိုပါရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာမှာ MYTCL၏ ကူညီပံ့ကိုးမှုမရှိဘဲ အထူးသဖြင့် သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ပြီးချိန်တွင်ဒေသခံများသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဆက်လက်ရှင်သန်သွားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းအတွက် သတ္တုတူးဖော်ရေးအလေ့အကျင့်များဖြစ်သော၊ အသစ်ပြန်လည်မရရှိနိုင်သော၊ သဘာဝရင်းမြစ်များဖြစ်သော၊ ဒေသခံတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအရင်းအနှီးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီသွားနိုင်ပါသည်။
 

ပေါင်းစုလူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအရေးကြီးလုပ်ငန်းများ


ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) အားရှုမြင်သုံးသပ်၍ MYTCLသည်ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဖော်ထုတ်ရန် ပေါင်းစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရေးယူဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံကိုကနဦးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံချက်၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည် UNDP မှချမှတ်ထားသော "ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုလုပ်ငန်း"များပါဝင်နိုင်ရမည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရမည်။ လူတန်းလွှာအားလုံးသည် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီး ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုများမှရရှိလာသောအကျိုးရလဒ်များကိုခွဲဝေခံစားခြင်းနှင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည့်ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း" တို့အပေါ်ရပ်တည်ထားပါသည်။ ယခင်ပိုင်ဆိုင်သူမှ အမွေအနှစ်အစီအစဉ်များချမှတ်ထာပြီးဖြစ် သော်လည်းသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ထားရမည့်လုပ်ငန်း လစ်ဟာနေခဲ့ ပါသည်။ သင်တန်းပို့ချမည့်အစီအစဉ်များနှင့်ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းကဲ့သို့သော ချက်ချင်းလုပ်ရမည့်ပန်းတိုင်များရှိခဲ့ ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့ အစည်း ကြီးထွားစည်ပင်မှုတို့အတွက်ရေရှည်အစီအမံများမရှိခဲ့ပါ။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်ပေး ထားခဲ့ပါသည်။ အဓိကအလေးထားခဲ့ရမည်မှာ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်အကျိုးပြုစေသည့်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်အပြောင်းအလှည့်တစ်ရပ်သည် ပုံသေလုပ်ရမည့်လုပ် ငန်းနှင့် လွှဲချော်နေခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်တွင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကနဦးလုပ်ငန်းများ၏ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ချက်များသည် သက်ဆိုင်သောပါဝင်ပတ်သက်သူများအား အဓိကရည်ရွယ်ချက်များအတူ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှုများနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်လာရန်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း အပေါ်အမှီသဟဲပြုနေရခြင်းလျော့နည်းစေရန်အသေးစားလုပ်ငန်းနှင့် SME လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ခြင်းစသော အခြား လုပ်ငန်းသစ်များတည်ထောင်ပေးသွားရန် အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုံ့ဆော် ဆောင်ရွက်သွားရပါမည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် သတ္တုတွင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသော NGO အဖွဲ့အစည်းတို့အကြား သင့်တော် သောအကောင်အထည်ဖော်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို လုံးဝလစ်ဟာနေသောဧရိယာများဖြစ်သော လူမှုရေးကဏ္ဍအခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လူသားရင်းမြစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် အပြန်အလှန်မိတ်ဖက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ MYTCL တွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို စီမံကိန်း ကာလ၁၅နှစ်အတွင်း စတင်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။ IDAP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှင့်တိုးတက်အောင်မြင်သွားရန် ဆက်လက်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
နောက်ဆုံးမိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ကိုင်နေကြသောဝန်ထမ်းများအလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းနှင့် အခြေခံအ ဆောက်အုံစသောကြုံတွေ့လာရမည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၏ရေရှည်လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ ပုံစံငယ်တစ်ခုကို MYTCLမှ စီမံချက်ချ တည်ထောင်သွားရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ စီမံချက် ၏အောင်မြင်သော အကောင်အထည်မှုသည် တိုင်းပြည်၏အကြီးမားဆုံးသော၊ သတ္တုတွင်းတွင် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပုံစံငယ်တစ်ခုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားသော စီမံကိန်းများကိုလည်း ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်စေနိုင်ပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအပေါ် တိုင်းပြည်၏ သတ္တုတူးဖော်ရေး စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ထူးထူးခြားခြား ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားပါမည်။
အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးမှ "ပိုင်ဆိုင်မှု" အတွက်သေချာစေရန် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နည်း ပညာများအသုံးပြု၍ ၂၀၁၇-၁၈ CSR ဘဏ္ဍာငွေတွင်အောက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များလည်းပါဝင်ရပါ မည်။

• မိုင်းလုပ်ငန်းများပြီးဆုံး၍ ဤဧရိယာမှ မဖယ်ရှားမီ ဒေသခံများ ဘဝရပ်တည်ချက်ခိုင်မာစေမည့် MYTCL မှ အကောင်အထည်ဖော်သွားရမည့်ဖြစ်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာနှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းအများအပြားကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ သောဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြောင်းလွှဲတည်ထောင်ပေးရန်၊ အလုံးစုံသော မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု နည်းစဉ်တစ်ရပ်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာအား အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူ အားလုံးနှင့် သဘောတူညီချက် ရယူဖော်ထုတ်သွားရန်

• ရွေးချယ်ထားသောစီမံကိန်းများအတွက် စီးပွားရေးပုံစံငယ်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရမည့်အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် အသေးစိတ်ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

• အမျိုးမျိုးသော သွင်းအားစုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဈေးကွက်ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ရပ် အဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းများ၊ သင့်တော်သောမြေအသုံးပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသန့်အမျိုးအမျိုး ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာများ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေငယ်များ အတွက်ရေအရင်း အမြစ်နှင့် ရေပေးဝေမှု စနစ်စသည်တို့ကို အောင်မြင် ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်သော၊ တိုးတက်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကို ခွဲခြားဖော်ထုတ် သွားရန်။

• အသေးစားနှင့် အလတ်စာလုပ်ငန်းများ HIV/AIDS နှင့် အသဲရောင်ရောဂါများအတွက် ကုသမှုအထောက် အကူပြုစီမံကိန်းများတည်ထောင်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်။

• ရွေးချယ်ထားသော ရေရှည်တည်တံ့မည့် စီမံကိန်းများကို ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ဖြစ်နိုင် ခြေရှိသော မိတ်ဖက်များ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်၊ အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန်ယူမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအပြင် လုပ်ငန်းနည်းစဉ်အား တန်ဖိုးချင့်တွက်ခြင်းစသောအချက် များ အပေါ်အခြေခံ၍ MYTCL အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံစီမံချက်တစ်ရပ်ကိုပြုစုသွားရန်။

• ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် MYTCL၏ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ကောင်း၊ MYTCL ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများ၊ ရည်ရွယ်ထားသောကျေးရွာများ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမျိုးမျိုးသော အဖွဲ့အစည်း များအကြား အပြန်အလှန် မိတ်ဖက်ပြု ဖန်တီးရာတွင် အထောက်အကူပြုသော သင်တန်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း။

• သတ္တုတွင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတို့အကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်မှုတစ်ရပ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။

 

အထက်ပါကြားဖြတ် အခြေခံသဘောတရားများသည် လူမှု့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းစဉ် စတင်ရန် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း အင်အား မတောင့်တင်းမီ ဆုတ်ယုတ်မသွားစေရန် ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့သည် အဖွဲ့အစည်းအား ရှေ့သို့တက်လှမ်းရန် အကူအညီမဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုတ်မသွားရန် အာရုံစိုက်ထား ရပါမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၊ မိသားစုတစ်ဖွဲ့ချင်းနှင့် လူမှု့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ အဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကွဲပြားသော ပို၍ တတ်သိနားလည်နိုင်သော အခြေခံ သဘောတရားများ လိုအပ်ပါသည်။
 

20150618 115725

 

ထိန်းထားနိုင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်ရာတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည့် အခြေခံသဘောတရား (၁၆) ချက်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
 
၁။ လူသားများသည် သူတို့၏ ကမ္ဘာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လူသားမိသားစုတစ်စုအနေဖြင့် ကြုံတွေ့ရမည် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရာ သဘာဝကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် အခြားသောသူများနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံမှု ကွန်ရက်သည် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
 
၂။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်တည်ရာသည်---- လူသားနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခြင်း နည်းစဉ်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၊ ကူးလူးဆက်ဆံခြင်း၊ မိသားစုအဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမျိုးတို့အတွင်း ဖြစ်တည်လာသည် ဟု ဖွင့်ဟဆိုထားပါသည်။.
 
၃။ ကုစားခြင်းသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လူသားအချင်းချင်းကူးလူးဆက်ဆံခြင်း၏ အနှောက်အယှက်ပုံစံနှင့် လက်တွေ့မကျသော တွေးခေါ်မှုတို့အား အစားထိုးရန် အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကို ကုစားခြင်း၊ တွေးခေါ် လုပ်ကိုင်မှု အမူအကျင့်များ ဖြတ်လတ်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ယူခြင်းနှင့် ခံစားခဲ့ရသော ဝေဒနာအဟောင်းများကို ပြည့်ဖုံးကားချပစ်ခြင်းတို့သည် ထိန်းထားနိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းစဉ်၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
 
၄။ တရားမျှတမှုရှိခြင်းမည်သူမဆို လိင်၊လူမျိုး၊ အသက်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတို့အား ထည့်မတွက်ဘဲ လူတိုင်းသည် အကျိုး စီးပွား ညီတူညီမျှ ရရှိရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ ဝေဒနာအားကုစားခြင်းစသည့် နည်းစဉ်ထဲတွင် သာတူညီမျှ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။
 
၅။ အမြင်မရှိလျှင် မဖွံ့ဖြိုး မတိုးတက်နိုင် တစ်ကိုယ်ကောင်း လုပ်မည်၊ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမည် ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိလာလျှင် ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ယက် တာတွေ ဖြစ်လာပြီ။
 
၆။ စစ်မှန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရ အခြေခံထားရမည်။ ဝေဒနာကုစားခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် လူ့ဘောင်ယဉ်ကျေးမှု၊ အထွေထွေဗဟုသုတ၊ ဥာဏ်ပညာ စသည်တို့တွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိနေရမည်။

 
ရ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှု: အရာရာတိုင်းသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝေဒနာကုစားခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာတို့သည် အခြားသော (လူပုဂ္ဂိုလ်၊ လူ့ဘောင်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး နှင့်ဆိုင်သော) အရာအားလုံးနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ် လုပ်ဆောင်မှု ပြုလုပ်တိုင်း ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော အရာအားလုံးအား သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
 
၈။ တစ်စုံတစ်ရာကို နာကျင်စေမှုသည် အားလုံးအား နာကျင်စေမှုပင် ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာကိုကောင်း အောင် လုပ်ခြင်းသည် အားလုံးအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူသားမိသားစုတစ်စုအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်း၏ အခြေခံအချက်သည် အခြားသူတို့၏ ချမ်းသာသုခအတွက် အချို့သော သူတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအား ပေးဆပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ကောက်ပါက လက်မခံနိုင်ပါ။
 
၉။ စည်းလုံးခြင်း စည်းလုံးခြင်းသည် တစ်သားတည်းဖြစ်သည့် သဘောပင်။ စည်းလုံးမှု မရှိဘဲ လူသားတို့အား လူမှုအဖွဲ့ အစည်းမှ သီးခြားခွဲထုတ်၍ သာမန်တသားတည်း ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ စည်းလုံးမှုမရှိခြင်းသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ အခြေခံရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
 
၁၀။ ပူးပေါင်းပါဝင်မဆောင်ရွက်လျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရနိုင်ပါ။ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် မိမိတို့၏ ဝေဒနာကုစားခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနည်းစဉ်တွင် လူတိုင်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ အင်တိုက်အားတိုက် တက်တက်ကြွကြွ အာရုံစိုက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 
၁၁။ စိတ်ဓာတ် လူသားများသည် သဘာဝအားဖြင့် ရုပ်ဝတ္တုနှင့် စိတ်ဝတ္တုနှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဆန္ဒ လိုအင်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝရပ်တည်မှု မချိန်ညှိဘဲ လူသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးဖြစ်လာပြီး ထိန်းထားသွားမည် ဆိုတာ လက်တွေ့တွင် မဖြစ်နိုင်ပါ။
 
၁၂။ လူကျင့်ဝတ်နှင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ထိန်းထားနိုင်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အခြေခံ လူကျင့်ဝတ်အုတ်မြစ် ရှိရပါမည်။ လူကျင့်ဝတ်ခေါင်းပါးလာခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာများ မထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် အချိန်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရပ်ဆိုင်းသွားပါမည်။
 
၁၃။ သင်ယူလေ့ကျင့်ခြင်း လူသားများသည် လေ့ကျင့်သင်ယူသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန္ဓေတည်စကတည်းက စတင်သင်ယူကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို မရိုက်မချိုးပစ်မခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို မတားဆီး မပိတ်ပစ်မခြင်း ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတလျှောက်လုံး ဆက်လက်သင်ယူ လေ့ကျင့်လျက် ရှိပါသည်။
 
၁၄။ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း တစ်စုံတစ်ရာကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်းသည် ရေရှည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နို်င်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဘယ်သောအခါမှ ကုန်ဆုံးသွားခြင်း မရှိပါ။ ဆက်လက်ရှင်သန်သွားရန် လိုအပ်ချက်များကို ရယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 
၁၅။ အကောင်းမြင်/အပြုသဘောလုပ်ဆောင်ခြင်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်လူ့ဘဝတွင် အကျပ်အတည်း ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးလိုသော အပြုသဘောဆောင်သည့် အခြားနည်းလမ်းဆီသို့ မြင်တွေ့ပြောင်းရွေ့ လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် မကောင်းမြင်နည်းများကို တိုက်ထုတ်ရန် ခွန်အားများ စွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းထက် မိမိရှိအားအင်များကို တည်ဆောက်လိုက်ခြင်းတို့ဖြင့် အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
 
၁၆။ မိမိမြင်တွေ့လိုသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ပြောင်းလဲမှုအတွက် ထိရောက်ဆုံးသော နည်းပညာများသည် အပြုသဘောပုံစံနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်ဝင်သော ဖြေရှင်းချက် နမူနာများ ဖန်တီးယူခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ လမ်းပေါ်လျှောက်ကြည့်မှသာ လမ်းအနေအထားကို မြင်ရပါမည်။
 

ကြေးစင်တောင်၊စံပယ်တောင်နှင့် လက်ပံတောင်းတောင် အမွေအနှစ်
 

babybrakingdeer

ကြေးနီသတ္တုတွင်း တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းကို မုံရွာ စီမံကိန်းနယ်မြေဒေသအတွင်း ရာစုနှစ်များစွာ သိရှိထားကြ သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဓါတ်တိုးသတ္တုမှ ကြေးနီသတ္တု ထုတ်ယူခဲ့ပြီး စံပယ်တောင် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာ အချိူ့တွင် သတ္တုချော်ရည် အကြွင်းအကျန်များဖြင့် ကြေးနီထုတ်လုပ်သည့် နည်းစဉ်သည် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ် နှစ်လည်လောက်တွင် မြန်မာဘူမိဗေဒဌာနနှင့် ယူရိုမှ Survey အဖွဲ့တို့သည် ထိုနယ်မြေသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုပြီး နောက်ထပ်လေ့လာမှု ပြုလုပ်ရန်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ မှ ၁၉၇၅ အထိ ဂျပန်စက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လေ့လာရေးခရီးအစီအစဉ်နှင့် Pilot Plant လေ့လာမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ ပေးခဲ့သည်။ အစုစပ်လုပ်ငန်း၏ အကြွင်းအကျန်များကို ကြေးစင်တောင်၏ မြောက်ဘက်တွင် အမျိုးမျိုးသောကြိတ်ခွဲလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ကျောက်သားဧရိယာနှင့် စွန့်ပစ် မြေစာကန်များတွင် တွေ့နိုင်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ME 1 နှင့် Bor Copper Institute Yugo တို့ စံပယ်တောင်နှင့် ကြေးစင်တောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်ကို Yugo အစိုးရက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ လက်ရှိ site ထဲတွင် အဆောက်အဦး ပစ္စည်းအများစုသည် Yugo များမှပုံစံရေးဆွဲပြီး တည်ဆောက်ထားပေးခဲ့သည်။ (လက်ရှိ mine pit များ၊ crushing plant, ore conveyor system, flotation complex, lime kiln နှင့် tailing pond)။ မိုင်းမြို့ကို သတ္တုတွင်းလုပ်သားများနှင့် ၄င်းတို့၏မိသားစုများ နေထိုင်နိုင်ရန် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ME 1 မှကြေးနီသတ္တုကြိုချက် စက်ရုံကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤကြေးနီသတ္တုကြိုချက် ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် ခိုင်မာဖြစ်ထွန်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှု မရရှိခဲ့ပါ။

snowy falls

IMHL နှင့် ဖက်စက်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်စဉ်ကတည်းက လုပ်ငန်းခွင် စူးစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ် ပထဝီ အနေအထား စူးစမ်း ရှာဖွေခြင်း၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် တိုင်းတာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤမှတ်တမ်းမှ အချက်အလက်များသည် ၁၉၉၄၊ နိုဝင်ဘာလမှ ၁၉၉၅၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင် လှည့်လည်ခြင်းမှ များစွာရရှိခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းခွင် လှည့်လည်လေ့လာခြင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ နမူနာကောက်ရာတွင် အသေးစိတ် ကင်းထောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ တည်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင် အနေအထားကို ဓါတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဒေသခံနှင့် တိုင်းနယ်ပြည်နယ် ပညာရှင်ကြီးများ၊ အစိုးရ အရာရှိကြီးများထံမှ အချက်အလက်များ စုစည်းခြင်းများကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.