ဒေသခံများအတွက်လူမှုဖွံ.ဖြိုးရေးတာဝန်

လူမှုရေးကူညိမှုအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း
MYTCL ၏အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် - ISO 26000 & AA 1000 ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

 

လူမှုရေးကူညီမှုအဖွဲ့ (CSR) သည်ဒေသခံလူထု၏ လူနေမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးစေရန် (စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လူနေမှုအဆင့် အတန်း) သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဘေးဒုက္ခများလျော့နည်းစေရေးအတွက် မိမိသဘောအလျောက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မြန်မာ ယန်စီကော့ပါးလီမိတက်မှ တာဝန်လွှဲအပ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်၊ မိမိသဘောအလျောက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဥပဒေအရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်၊ အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက် (ပဋိညာဉ်စာချုပ်) နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် သဘောတူညီချက် များထဲတွင် မပါဝင်သော ဒေသခံလူထု အတွက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မည့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အကြား အပြန်အလှန်ဆက်ဆံ ရေး။

 

မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၏ လူမှုရေးကူညီမှုအဖွဲ့ (CSR) အစီအစဉ်များ သည် အများအားဖြင့် အခြေခံအဆောက်အဦးများ (ရေကားဖြင့် ရေလှူဒါန်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံများ၊ ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းများ၊ ရေနှုတ် မြောင်း တူဖော်ခြင်း၊ အစရှိသည့်)၊ လူမှု အရင်းအနှီး တည်ထောင်ခြင်း (HIV ရောဂါကာကွယ်ရေး ပညာပေးရေး၊ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ၊ မီသားစုဘဝရှေ့ရေးစီမံချက်အရေးပါမှု၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းတိုးတကျွန်ုပ်က်စေရန် အစ ရှိသည်များ) နှင့် လူသားအရင်းအမြစ်တည်ထောင်ခြင်း (အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့် တက္ကသိုလ် ပညာရေးအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့် ဒေသခံလူထုအားအလုပ်ခန့်ထား နိုင်ရန်သင်တန်းပေးခြင်း သိုမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ကန်တရိုက်စာချုပ်ဖြင့်ခန့်ထားခြင်း၊ အသေး စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ချည် ထည်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ထောက်ပံပေးခြင်း၊ အစရှိသည်) တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်နေသော ဒေသတွင်း သတ္တုတွင်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်ထွန်းစေမည့် CSR ၏စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြလာသော ကူညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပေးရန်တောင်းဆိုချက်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 
၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်စီမံချက်သည် ရေတိုအောင်မြင်တိုးတက်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီး ကျွန်တော်များ နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသော လူမှုဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့မည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့် တစ်သက်တာ ကောင်းကျိုးများရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်များ၏ " ရေရှည်တည်တံ့သောလူမှုအသိုက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီ အစဉ်များ"ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော အမွေအနှစ် အများစုမှာ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများဝန်းကျင်ရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များတွင် ဒေသခံလူထုအား သင်တန်းပို့ချခြင်း၊အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ပညာရေးအစီအစဉ်များ ထောက်ပံ့နိုင် သည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ချန်ထားခဲ့ခြင်း များပင်ဖြစ်ပါသည်။ MYTCL၏၂၀၁၇-၁၈(CSR) အစီအစဉ် များအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများတွင် စီမံကိန်းဒေသ ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်သော အလားအလာ ကောင်းများအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု ရှိနေသည့် စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်း ကျင့်သုံးလိုက်နာ ခြင်းတို့ကို အလေးထားဖော်ထုတ်ရန် တွန်းအားပေးသွားရပါမည်။ အဆိုပါရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာမှာ MYTCL၏ ကူညီပံ့ကိုးမှုမရှိဘဲ အထူးသဖြင့် သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ပြီးချိန်တွင်ဒေသခံများသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဆက်လက်ရှင်သန်သွားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းအတွက် သတ္တုတူးဖော်ရေးအလေ့အကျင့်များဖြစ်သော၊ အသစ်ပြန်လည်မရရှိနိုင်သော၊ သဘာဝရင်းမြစ်များဖြစ်သော၊ ဒေသခံတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအရင်းအနှီးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီသွားနိုင်ပါသည်။
 

ပေါင်းစုလူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအရေးကြီးလုပ်ငန်းများ


ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) အားရှုမြင်သုံးသပ်၍ MYTCLသည်ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဖော်ထုတ်ရန် ပေါင်းစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရေးယူဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံကိုကနဦးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံချက်၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည် UNDP မှချမှတ်ထားသော "ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုလုပ်ငန်း"များပါဝင်နိုင်ရမည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရမည်။ လူတန်းလွှာအားလုံးသည် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီး ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုများမှရရှိလာသောအကျိုးရလဒ်များကိုခွဲဝေခံစားခြင်းနှင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည့်ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း" တို့အပေါ်ရပ်တည်ထားပါသည်။ ယခင်ပိုင်ဆိုင်သူမှ အမွေအနှစ်အစီအစဉ်များချမှတ်ထာပြီးဖြစ် သော်လည်းသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ထားရမည့်လုပ်ငန်း လစ်ဟာနေခဲ့ ပါသည်။ သင်တန်းပို့ချမည့်အစီအစဉ်များနှင့်ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းကဲ့သို့သော ချက်ချင်းလုပ်ရမည့်ပန်းတိုင်များရှိခဲ့ ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့ အစည်း ကြီးထွားစည်ပင်မှုတို့အတွက်ရေရှည်အစီအမံများမရှိခဲ့ပါ။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်ပေး ထားခဲ့ပါသည်။ အဓိကအလေးထားခဲ့ရမည်မှာ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်အကျိုးပြုစေသည့်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်အပြောင်းအလှည့်တစ်ရပ်သည် ပုံသေလုပ်ရမည့်လုပ် ငန်းနှင့် လွှဲချော်နေခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်တွင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကနဦးလုပ်ငန်းများ၏ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ချက်များသည် သက်ဆိုင်သောပါဝင်ပတ်သက်သူများအား အဓိကရည်ရွယ်ချက်များအတူ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှုများနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်လာရန်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း အပေါ်အမှီသဟဲပြုနေရခြင်းလျော့နည်းစေရန်အသေးစားလုပ်ငန်းနှင့် SME လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ခြင်းစသော အခြား လုပ်ငန်းသစ်များတည်ထောင်ပေးသွားရန် အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုံ့ဆော် ဆောင်ရွက်သွားရပါမည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် သတ္တုတွင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသော NGO အဖွဲ့အစည်းတို့အကြား သင့်တော် သောအကောင်အထည်ဖော်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို လုံးဝလစ်ဟာနေသောဧရိယာများဖြစ်သော လူမှုရေးကဏ္ဍအခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လူသားရင်းမြစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် အပြန်အလှန်မိတ်ဖက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ MYTCL တွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို စီမံကိန်း ကာလ၁၅နှစ်အတွင်း စတင်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။ IDAP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှင့်တိုးတက်အောင်မြင်သွားရန် ဆက်လက်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
နောက်ဆုံးမိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ကိုင်နေကြသောဝန်ထမ်းများအလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းနှင့် အခြေခံအ ဆောက်အုံစသောကြုံတွေ့လာရမည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၏ရေရှည်လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ ပုံစံငယ်တစ်ခုကို MYTCLမှ စီမံချက်ချ တည်ထောင်သွားရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ စီမံချက် ၏အောင်မြင်သော အကောင်အထည်မှုသည် တိုင်းပြည်၏အကြီးမားဆုံးသော၊ သတ္တုတွင်းတွင် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပုံစံငယ်တစ်ခုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားသော စီမံကိန်းများကိုလည်း ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်စေနိုင်ပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအပေါ် တိုင်းပြည်၏ သတ္တုတူးဖော်ရေး စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ထူးထူးခြားခြား ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားပါမည်။
အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးမှ "ပိုင်ဆိုင်မှု" အတွက်သေချာစေရန် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နည်း ပညာများအသုံးပြု၍ ၂၀၁၇-၁၈ CSR ဘဏ္ဍာငွေတွင်အောက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များလည်းပါဝင်ရပါ မည်။

• မိုင်းလုပ်ငန်းများပြီးဆုံး၍ ဤဧရိယာမှ မဖယ်ရှားမီ ဒေသခံများ ဘဝရပ်တည်ချက်ခိုင်မာစေမည့် MYTCL မှ အကောင်အထည်ဖော်သွားရမည့်ဖြစ်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာနှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းအများအပြားကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ သောဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြောင်းလွှဲတည်ထောင်ပေးရန်၊ အလုံးစုံသော မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု နည်းစဉ်တစ်ရပ်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာအား အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူ အားလုံးနှင့် သဘောတူညီချက် ရယူဖော်ထုတ်သွားရန်

• ရွေးချယ်ထားသောစီမံကိန်းများအတွက် စီးပွားရေးပုံစံငယ်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရမည့်အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် အသေးစိတ်ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

• အမျိုးမျိုးသော သွင်းအားစုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဈေးကွက်ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ရပ် အဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းများ၊ သင့်တော်သောမြေအသုံးပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသန့်အမျိုးအမျိုး ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာများ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေငယ်များ အတွက်ရေအရင်း အမြစ်နှင့် ရေပေးဝေမှု စနစ်စသည်တို့ကို အောင်မြင် ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်သော၊ တိုးတက်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကို ခွဲခြားဖော်ထုတ် သွားရန်။

• အသေးစားနှင့် အလတ်စာလုပ်ငန်းများ HIV/AIDS နှင့် အသဲရောင်ရောဂါများအတွက် ကုသမှုအထောက် အကူပြုစီမံကိန်းများတည်ထောင်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်။

• ရွေးချယ်ထားသော ရေရှည်တည်တံ့မည့် စီမံကိန်းများကို ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ဖြစ်နိုင် ခြေရှိသော မိတ်ဖက်များ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်၊ အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန်ယူမှုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအပြင် လုပ်ငန်းနည်းစဉ်အား တန်ဖိုးချင့်တွက်ခြင်းစသောအချက် များ အပေါ်အခြေခံ၍ MYTCL အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံစီမံချက်တစ်ရပ်ကိုပြုစုသွားရန်။

• ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် MYTCL၏ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ကောင်း၊ MYTCL ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများ၊ ရည်ရွယ်ထားသောကျေးရွာများ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမျိုးမျိုးသော အဖွဲ့အစည်း များအကြား အပြန်အလှန် မိတ်ဖက်ပြု ဖန်တီးရာတွင် အထောက်အကူပြုသော သင်တန်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း။

• သတ္တုတွင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတို့အကြားပေါင်းကူးဆက်သွယ်မှုတစ်ရပ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.