စီးပွားရေးရာ

ဖွဲ့စည်းနေထိုင်သူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ၎င်းတို့၏ဘဝအဆင့်အတန်းပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်ရေးနှင့် ဘဝသက်တမ်းအတွင်း ပိုမို တိုးတက်ရေးအတွက် ထိန်းချုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်လာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသော လုပ်ငန်းတရပ်ဖြစ်သည်။

သတ္တုတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရေရှည်ခိုင်မြဲသောဖွဲ့စည်းနေထိုင်သူများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆက်စပ်ပုံ

ဘေးအန္တရာယ်များစီမံခန့်ခွဲရေးသည် ဓါတ်သတ္တုတူးဖေါ်ရေး ကုပ္မဏီများ၏အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသော စွန့်စားရမှုများသည် စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်းအများအားဖြင့်လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအပျော့စားကိစ္စရပ်များသည် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် ကြီးမားသော စွန့်စားရမှုများဖြစ်ပေါ် လာလျှက်ရှိသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံယူရမှုတွင် လူမှုရေးမျှော်မှန်းချက်များသည် ကုမ္ပဏီများကထိခိုက်နစ်နာသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အရေးယူပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးသည် သာမက သက်ဆိုင်သည့် အိမ်ရှင်တိုင်းပြည်နှင့်အိမ်နီးနားချင်း တိုင်းပြည်များ တွင်ပါ ရေရည်တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှု၏တိုးတက်ရေး ကိုဆောင် ရွက်ထိမ်းသိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လူမှုရေးဆိုင် ရာဆောင် ရွက်ပိုင်ခွင့်လိုင် စင် တစ်ခုကဲ့သို့ သတ်မှတ်မျှော်လင့်ကြပြီဖြစ်ပါ သည်။ ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ဖွဲ့စည်းနထိုင်သူများ၏ အင်အားသက်ရောက်မှုတိုးမြင့်လာစေပြီး ၎င်းတို့၏ လူနေမှု ဘဝအဆင့်အတန်းမြင်းမားလာ သည့်အပြင်ဘဝနှင့်ရည်ရှည်သက်ဆိုင်သောဆုံးဖြတ် ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်လာခွင့်ရရှိ စေရေး ပင်ဖြစ် သည်။
တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်သည် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်အင်အား သက်ဝင်မြင့်မားလာစေရေး အတွက် အထောက်အကူပြုသည်။ အများအားဖြင့် ဓါတ်သတ္တု တူး ဖေါ် ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဖွဲ့စည်းနေထိုင်မှုများ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ၏မကြာခဏ အကျိုးသက် ရောက်မှု များတွင် ဒေသခံ ပုဂ္ဂိုလ်များ အား အလုပ်ခန့်ထား ခြင်း၊ ပညာရေးတိုးတက်လာစေရေးနှင့် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင် မှုအတွက် လေ့ကျင့်ပေးသည့် အစီအစဉ်များ ပါဝင် ပါ သည်။ ရေရည် တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွဲ့စည်း နေထိုင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခန်းတခု၏အရေးပါသောအချက် မှာ ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးရုပ်သိမ်းပြီးနောက်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ ထပ်မံထည့် သွင်း မှုအင်အား မပါဝင်သော ဆက်လက်ရှင် သန်နိုင်ရေး ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေရည် တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုး အစီအစဉ်သည် ပြန်လည်အစားထိုးနိုင် ခြင်းမရှိ သော သယံဇာတ များကိုတဘက်မှ သုံးစွဲရင်း အခြားတဖက်မှ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအတွက် ရည်ရှည် အကျိုးခံ စားရ မည့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး အတွက် အရင်းအနှီး တခု ဖြစ်လာ စေသည်။

ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု

စီးပွားရေး နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအခွင့်အလမ်းနည်းသော (သို့) အနည်းငယ်သာအလားအလာရှိသော ဒေသများတွင် ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် အဓိက တာဝန်ရှိသည့်အပိုင်း မှ တာဝန် ယူ၍ လူနေမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော အခြားရေရှည်တည်တ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဝင်ငွေရရှိရေးကိုလည်းဓါတ်သတ္တု တူးဖေါ်ထုတ်လုပ်ရာဒေသ ဝန်းကျင်၌ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အထောက်အကူတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်မှာ အထူးမှန်ကန်သော အချက်တခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြာင့် သယံဇာတများ ကုန်ခန်းသွား၍ ဓါတ်သတ္တုတူးဖော်လုပ်ကိုင်ရေးလုပ်ငန်း ပြီးစီးရုပ်သိမ်းသွားသည့်ကာလ နောက်ပိုင်း၌ အဆိုပါဒေသတွင် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှင်သန်ကျန်ရစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကို ရောက်ရှိအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် အရေးကြီးသည့်ကိစ္စမှာ သက်ဆိုင်သည့် ဒေသရှိ လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပမှ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရေးအတွက် ဆက်စပ်မှုများ ရှင်သန်လာအောင် ပျိုးထောင်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

ဓါတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ သက်တမ်းတစ်ခုအတွင်း ဓါတ်သတ္တုများမှ ရရှိသော ဝင်ငွေနှင့် အကောက်ခွန်များ ခွဲဝေခံစားရေးတွင် ဒေသဆိုင်ရာနှင့် အမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရများအနေဖြင့် ဓါတ်သတ္တုသယံဇာတများ၏ ပိုင်ရှင်ဟု သတ်မှတ်ယူဆလေ့ရှိပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် ဓါတ်သတ္တုသယံဇာတရှိသော ဒေသဆိုင်ရာတို့ အကြား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးမှုတွင် ကွဲပြားသွားလေ့ရှိခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ရေရည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ၄င်းလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိသည့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းတစ်ခုခု ခံယူသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၄င်းတို့လုပ်ကိုင်ရာ ဒေသအတွက် အကျိုးရှိစေရေး၊ လုပ်ငန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပြုပြင်ပေး၍ နိုင်ငံတော်ဗဟိုအစိုးရမှ ရရှိမည့် ဓါတ်သတ္တုအခွန်နှင့် အခြားအခွန်ငွေများထက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီများသည် ဒေသအတွင်း နေထိုင်သူများ ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက် ၄င်းတို့ မြေမှ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ဖယ်ရှားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးကြရမည် ဖြစ်သည်။

ဆက်လက်၍ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဘဝရှင်သန် တိုးတက်ရေးအတွက် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် တခြားကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းအခွင့်အရေးများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေး အတွက်လည်း တာဝန်ရှိသူအဖြစ် အထောက်အကူပြုပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အတိုးနှုန်းနိမ့်သော ချေးငွေများ နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေး လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းစတင်ချိန် ကာလအတွင်း ကန်ထရိုက်တာများပေး၍ ဝယ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာ များအား လုပ်ငန်းများကို ရရှိစေသင့်ပါသည်။ ဤကိစ္စမှာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ခက်ခဲပါသဖြင့် အခြားဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပက်သက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သော အစိုးရများနှင့် ကူညီထောက်ပံ့သော အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် သေချာစွာ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဗဟိုအစိုးရသို့ ဓါတ်သတ္တုသယံဇာတများမှ ကောက်ခံရရှိသည့် အခွန်ဝင်ငွေများကို ၄င်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာဒေသများ၌ ပြန်လည် ရင်းနှီးရန် အားပေးလှုံ့ဆော်သင ပေသည်။ အလားတူပင် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများလည်း ယင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှာလည်း အရေးကြီးသော ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရများအနေဖြင့် တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဒေသန္တရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များကို ၄င်းတို့ဘာသာ ချမှတ်ထားပြီး ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမိတက်၏ ရေရှည်တည်တံ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းနေထိုင်သူများ၏ တိုးတက်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပက်သက်သည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ထည့်ဝင်မှုများကို အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအပေါ်၌ အခြေခံ၍ စနစ်တကျနှင့် ဓမ္မဒိဌာန်ကျသော ရည်မှန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းတွက်ချက် ဖော်ထုတ်သွားရန် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.