အုပ်ချုပ်ရေး

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

MYTCLသည် ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ရေရှည်တည်တံ့စေသော်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်စေသည့် အခြေခံ အချက်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံထား သည်။ ပေါင်းစပ် စီမံအုပ် ချုပ်မှု ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲညွှန်ကြားအုပ်ချုပ်သောစနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MYTCL မှရရှိပြီးသော အထိမ်းအမှတ်များ (ဆု၊ တံဆိပ်၊ လက်မှတ်များ) နှင့် မူဝါဒများအပြင် မိမိတို့လုပ်ဆောင်မည့်လမ်းစဉ်များကို တည့်မတ်စေရန်နှင့် စဉ်ဆက် မပြတ်ဆက်လက်တည်တံ့နေစေရန် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း စဉ်များ၊ နည်းစနစ်များ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များဖြင့် ဖော်ဆောင်ထားသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် MYTCL မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ကြီးပွားတိုးတက်မှု၊ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းများ အတွက် တာဝန်ယူမှုအပြင် မိမိတို့ကုမ္ပဏီအပေါ် ကျရောက်လာ နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ခွဲခြားစီစစ်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို တာဝန်ယူရမည့်စနစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
MYTCL ၏ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် ဤပေါင်းစပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းခွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဆောင်ပြီး၊ MYTCL ၏ စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အလေ့အကျင့် ကောင်းများကို ပေါင်းစပ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သော ပေါင်းစပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
 

VIP with BOD

VIPs visit to MYTCL Sabetaung and Kyisintaung in 2013: Board of Directors are 3rd and 4th from left; Mr Zhang Dong Song and Mr Geng Yi; and 3rd from right is Mr Zhang Xiang. President of Wanbao Mining is 5th from left, Mr Chen Defang.

လုပ်ငန်းခွင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေ

MYTCL ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ရေရှည်တာဝန်ယူမှု ရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလေးစားလိုက်နာခြင်း၊ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေအတိုင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ အငြင်းပွားမှု ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းတိုင်း ရိုးသားစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန်ခံခွဲမှုနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို အသုံးပြုရန် ထောက်ခံအားပေးသည်။
MYTCL ၏ လုပ်ငန်းခွင်စီမံခန်ခံခွဲမှုနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီးတို့မှ ကုမ္ပဏီအပေါ် ထားရှိသည့် ယုံကြည်အားထားမှုကို ပိုမိုလေးနက်ခိုင်မာစေသည်။ MYTCL ၏ ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏အလုပ်သမားများ၊ အစုရှယ်ယာဝင်များ၊ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲသူများ၊ ကုမ္ပဏီ လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးသူ များနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ရှိဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ် ထားရှိသော မူဝါဒများကို အထူးလေးစား လိုက်နာကြရမည်။
ထပ်မံ၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးမူဝါဒ၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုအပိုင်းတွင် သင့်တင့်မျှတစွာ ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ခန့်ထားခြင်း မူဝါဒ၊ ငွေလုံးငွေရင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမူဝါဒ၊ ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးသုံးစွဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် မျှဝေမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ဝန်ထမ်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ဝန်ထမ်းထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုလျော်ကြေးဆိုင်မူဝါဒ အစရှိသည်တို့ကိုလည်း သီးခြားမူဝါဒများအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးလျှက်ရှိသည်။
 

အကျိုးရလဒ်များ

ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်မှုများသည် မြန်မာယန်စီ အပေါ် တန်ဖိုးထားမှုအား တည်တံ့ခိုင်မြဲစေပါသည်။ ဒေသခံ ပြည်သူလူထု အကျိုးအတွက် နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာဖြင့် တာဝန်သိ၍ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ပြီး၊ မြန်မာယန်စီ၏ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သွားကြရမည်ဖြစ်သည်။

ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်တွင် မမြင်နိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်နိုင်ရန် တိကျခိုင်မာသော စနစ်၊ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားမှုစနစ်များ ထားရှိသည်။
သတ္တုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းအပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၏ လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ရာ နေရာတိုင်းတွင်လည်း ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ရှိနေပါသည်။
မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်သည် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာ တွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များကို ထိန်းချုပ် နိုင်ရန် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လမ်းစဉ်များနှင့် မူဝါဒအရပ်ရပ်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးတွင်ထားရှိပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှု အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော စစ်ဆေးကော်မတီသည် (၃) လလျှင်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပြီး၊ ပြည်ပ SGS Audits မှ တစ်နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ်စစ်ဆေးပါသည်။ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၏ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုမူဝါဒ သည် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ တိတိကျကျလိုက်နာမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များပါသည့် ဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့် ရည်ရွယ်ချမှတ်ထားသည်။
ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အဆင့်ဆင့် ထားရှိပါသည်။
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးမှုကော်မတီသည် စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့၏ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းအတွင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် အတွင်းအပြင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးမှု အဖွဲ့များ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြန်လည် သုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း များပြုလုပ်ကြရသည်။ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ အလုပ်ခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ သုံးသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်သို့ တင်ပြရပါသည်။ ထိုမှတဖန် ကုမ္ပဏီ၏ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ အလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုနှင့် ဥပဒေအရတာဝန်ရှိမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု၊ အလုံးစုံလေးစားလိုက်နာပြီးစီးမှု စသည်တိုကို အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့် မှတဆင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့သို့ တင်ပြအစီရင်ခံ ရပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး၊ ၎င်းသည် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအပါအဝင် အကြီးတန်းမန်နေဂျာများအတွက်ထိပ်တန်းဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်မှု

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေ ၁၉၉၄ နှင့် မြန်မာ့သတ္တု တွင်း နည်းဥပဒေ ၁၉၉၆တို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနသည် မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေနှင့်အညီ သတ္တုတွင်းများ စစ်ဆေးရေး၊ သယံဇာတဓာတ်သတ္တုများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ သတ္တုတွင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု၊ သတ္တုတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ညွှန်ကြးရေးမှူးချုပ်သည် မြန်မာ့ သတ္တုတွင်း ဥပဒေအောက်ရှိ စစ်ဆေးရေး အရာရှိချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ခွင်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာများကို စီစစ်ခြင်းနှင့် ခွင်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းများကို အထက်ပါ ဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ သတ္တုတွင်း ဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိုမိုဖိတ်ခေါ်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးပိုင် သတ္တုတွင်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် လွှဲပြောင်းခြင်းကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင် ရမည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စွန့်ဦးတီထွင်သူများကဏ္ဍ ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်နိုင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အားပေးအားမြှောက်ပြုရမည်။

၎င်းဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကြီးဌာန www.mining.gov.mm မှချမှတ်သည့် သတ္တုတွင်းမူဝါဒအရ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် စီမံကိန်းအစီစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသည်။

 

 

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.