မဟာဗ်ဴဟာက်က်သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အလားအလာေကာင္းေသာ မၽွတခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈ၊ ...
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈတာဝန္ရွိမႈ
ရာသက္ပန္တည္ရွိေသာအေဆာက္အအံုသည္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္တို႔၏စြမ္းပကားအတြက္ ...
စဥ္ဆက္မျပတ္ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
စြန္႔စားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ...
လူသားအရင္းအျမစ္အတြက္ ျမႇပ္ႏွံျခင္း
ကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္အလြန္အ ...

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတက္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ တစ္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတစ္ခု၏ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သတင္းမ်ား ႏွင့္တကြ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၇ − ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ Sustainability Report ႏွင့္အတူ ၂၀၁၉ − ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဉ္မ်ားကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MYTCL သည္ သတၱဳ တူးေဖာ္၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ကိုင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီပြား၊ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ေဒသခံလူ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ယဉ္ေက်းမႈဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား စသည္တို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို အစဉ္အေလးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတက္၏ တိုးျမႇင့္ျပဳျပင္ထားေသာ ဝက္ဆိုက္မွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါသည္။ မုံရြာေဒသ၏ နံပါတ္ တစ္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း မွ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္းမ်ားအား ေၾကးနီသတၱဳ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တိုင္းျပည္၏ အလွတရားမ်ားကို မွ်ေဝရန္ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား အေလးေပးေဖာ္ျပရန္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဉ္မ်ား၊ အနာဂတ္စီမံကိန္းအစီအစဉ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ေဝဖန္အကဲျဖတ္သူမ်ားကို လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ MYTCL သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္လူ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ပါ တံခါးဖြင့္မူဝါဒ ကို က်င့္သုံးလ်က္ ရွိပါသည္။... ဆက္ဖတ္ရန္

Strategy Report 2020-2021

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား

သမိုင္းေၾကာင္း
သမိုင္းေၾကာင္း
MYTCL တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ေဆာင္မႈအေလ့အက်င့္မ်ား ႏွင့္အညီ လိမၼာကြၽမ္းက်င္စြာ စီမံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခု ရွိပါသည္။
မဟာဗ်ဴဟာ
မဟာဗ်ဴဟာ
S & K စီမံကိန္းတြင္ ရွည္လ်ားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ား ရွိပါသည္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈ
စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ပတ္ဝန္းက်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းထဲမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ MYTCL ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ လူ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူေနမႈဘဝ၏ အေၾကာင္းက႑တိုင္းတြင္ သတၱဳအေျခခံထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ မွီခို အသုံးျပဳေနၾကရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ဘူမိေဗဓဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ သတၱဳသိုက္ေနရာမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လိုအပ္လာၿပီး ထိုေနရာမ်ားအားလုံးသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) ပို႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိႏိုင္ပါ။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား လက္ခံ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၊ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ရျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား ပါဝင္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း၏ ေခတ္သစ္ဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး MYTCL အား လူ ပထမဦးစားေပးမူဝါဒ၏အက်ိဳးအေက်းဇူးမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ တြန္းအားျဖစ္လာေစပါသည္။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

MYTCL worker

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ခ်ဉ္းကပ္မႈ နည္းစနစ္မ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ။

မဟာဗ်ဴဟာက် ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မႈ
မဟာဗ်ဴဟာက် ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မႈ
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဉ္အတြင္း တီထြင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလ်က္ ရွိပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ႏွင့္္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ေသာဆိုးက်ိဳး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ႏွင့္္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ေသာဆိုးက်ိဳး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဘက္လုံးအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူ့အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္အၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိုင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာေသာ လူေနမႈအေျခခံမ်ား တဆင့္ျခင္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဉ္မ်ား ႏွင့္ SME စီမံကိန္းမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသေက်းရြာမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စီကိုယ္စီ၏ ဘဝမ်ားတြင္ အလွဲ႔အေျပာင္းမ်ား တစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ႀကိမ္မက ႀကဳံေတြ႕ရမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။
 
အေသးစိတ္အျမင္အရ အလွဲ႔အေျပာင္းအေျခအေနအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္၊ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြးေပါင္းအသင္းမ်ား ႏွင့္္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အလုပ္လုပ္ေနေသာ MYTCL အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
 
ၿခဳံငုံၾကည့္ရႈသည့္အျမင္အရမူ စီမံခန္႔ခြဲမႈေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား စသည့္သူမ်ား၏ အလွဲ႔အေျပာင္းအေျခအေနအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာသူမ်ား အားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ျပင္းထန္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အသက္ရွင္သန္ေရး စသည္တို႔အေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။
 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္လူ့အဖြဲ႕အစည္း

CSR ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

စုစုေပါင္း ၂,၅၂၅ ဟက္တာ

အနက္ ၁,၀၀၂.၃၅ ဟက္တာ
 
 

37.77%

တစ္ဆင့္ျခင္း တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းမႈ

သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ မလိုအပ္ေသာ ေျမေနရာမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္မႈၿပီးစီးသြားေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ကုစားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ MYTCL ၏ တစ္ဆင့္ျခင္း တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ မိုင္းပိတ္သိမ္းမႈ မဟာဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

CSR အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

စုစုေပါင္း ရံပုံေငြ USD ၇၀၀,၀၀၀
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရရွိႏိုင္ေစရန္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ လူ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး MEHL ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီအတြက္ CSR ရံပုံေငြမ်ား သတ္မွတ္ခြဲေဝျခင္းမ်ား ႏွင့္ လူ့အဖြဲ႕အစည္း ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
 

USD ၈၁၇,၄၄၈,၇၄၉

အနက္ USD ၃၈၆,၀၇၄,၃၁၁

47.23%

ျပည္တြင္း

52.77%

ျပည္ပ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္လူ့အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ

MYTCL စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ထိပ္ဆုံးပိုင္းမွ သူမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ငွားရမ္းဝယ္ယူရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျပည္တြင္း စက္႐ုံမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ထံမွ ရယူရန္အတြက္ ဆက္လက္အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

 

လက္တေလာ CSR ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား

သက္ေသခံေျပာၾကားမႈမ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္လူ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း ဘာေတြေျပာေနလဲ။

ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ
ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ
ထေနာင္းကုန္းရြာ

"MYTCL ဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္တို႔ ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။

ဦးျမင့္သန္းေဆြ
ဦးျမင့္သန္းေဆြ
ကံကုန္းရြာ

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ MYTCL ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားလုံးအတြက္ ေကာင္းေစမယ့္အရာေတြ ကို လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိပါတယ္။

ဦးေက်ာ္မိုး
ဦးေက်ာ္မိုး
ေရၾကည္ပင္ရြာ

"အရင္တုန္းက လွ်ပ္စစ္မီး ရဖို႔ဆိုတာ စိတ္ကူးေတာင္မယဉ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ MYTCL ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေရရွည္တည့္တံ့တဲ့ စြမ္းအင္ကို ယူေဆာင္လာေပးၿပီး ယခင္က အေမွာင္ဖုန္းေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေၾကးနီသတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈကိုမဆို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္အတူ စီပြားေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဒသခံလူ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ နည္းပညာ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္လူ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ယဉ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္း​ေက်ာင္းဆိုင္ရာ၊ လူေနမႈဘဝဆိုင္ရာ၊ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မည္သည့္ မေကာင္းေသာထိခိုက္မႈကို မဆို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥမ်ားကို ညီညီမွ်မွ် ထည့္သြင္းစဉ္းစားသြားရန္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ MYTCL သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ေပါင္းစပ္ပါဝင္မႈ ေသခ်ာေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.