ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

2021 vaccination project 01

ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ပိုလီယို ေမးခိုင္ ႏွင့္ ဆံုဆို႕နာကဲ့သို႕ေသာေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရံုသာမက ကေလးတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႕ကူးစက္တက္ေသာေရာဂါမ်ားကိုလဲ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေရာဂါမ်ားမခံစားရဘဲ ကိုယ္ခံအားျမင့္တင္ရာတြင္ အေရးပါပါသည္။ကာကြယ္ေဆးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းမရိွဘဲ အခ်ိန္မွီထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

mine town grocery store 01

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕မိသားစုမ်ားအတြင္းရွိ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုကာကြယ္ရန္အတြက္တာဝန္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၉ လတာကာလအတြင္းသူတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ရပ္ရြာထဲမ၀င္ေရာက္ေအာင္ အတက္ႏုိင္ဆံုးတားဆီးေပးခဲ့ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕ကိုျပင္ပႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္းမွကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။ ဤကာလအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေကာ္မတီသည္ ရပ္ရြာျပင္ပရွိသူတို႔၏ ခရီးမ်ားသြားရာဇ၀င္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံျခင္းအားျဖင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။

covid campaign 2020 01

ယခုအခါ အမွတ္ (၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္းရိွ ေနရာအေဆာင္မ်ား၌ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘ၀ အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရိွပါသည္။

multiple micronutrient powder 01

မ်ားစြာေသာအာဟာရျပည့္ဝေသာအမႈန္႔မ်ားကို ကေလးမ်ားအား အာဟာရျပည့္ဝေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တီထြင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၆လမွ-၂၄ လအရြယ္ထိ ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သံဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ႕ႏွင့္ေသြးအားနည္းေရာဂါအႏၲရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အမႈန္႔မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

.

weltland paradise of mytcl 01

ျမန္မာယန္စီမွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူက S&Kသတၱဳတြင္းေနရာတြင္ အၿမဲလိုလို စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ားရွိသည္ ဟုေျပာေသာအခါ လူအမ်ားကထို စိမ့္ေျမေၾကာင့္စိတ္ရႈပ္ေထြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ စိုစြတ္ေသာေျမသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတြင္းအနီးသာမကဘဲ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သံုးေသာ အလြန္အမင္းဓာတ္ျပဳသည့္ ဆာလဖိတ္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အျခားညစ္ညမ္းမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေနရာမ်ားအတြင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္မွာလဲ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ S&K တြင္ အၿမဲလိုလို စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ားရွိသည္မွာ မွန္ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ တြင္ဤစိုစြတ္ေသာဧရိယာမ်ားသည္ ေရ၏တည္ရွိမႈကို ျပေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

thadingyut 001

သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ ဗုဒၶဘုရားသည္ ဥပုသ္ယူၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘုရား ေကာင္းကင္ဘုံမွ ႂကြလာျခင္းကိုဂုဏ္ျပဳေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ သီတင္းကြၽတ္ပြဲေတာ္သည္ လျပည့္မတိုင္မီသုံးရက္မွ လျပည့္ၿပီး တစ္ရက္အထိျဖစ္သည္။

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.