ေက်းငွက္မ်ား၏ ေပ်ာ္စံရာျဖစ္ေသာ ျမန္မာယန္စီ၏ စိုစြတ္ေသာေနရာ

weltland paradise of mytcl 01

ျမန္မာယန္စီမွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူက S&Kသတၱဳတြင္းေနရာတြင္ အၿမဲလိုလို စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ားရွိသည္ ဟုေျပာေသာအခါ လူအမ်ားကထို စိမ့္ေျမေၾကာင့္စိတ္ရႈပ္ေထြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ စိုစြတ္ေသာေျမသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတြင္းအနီးသာမကဘဲ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သံုးေသာ အလြန္အမင္းဓာတ္ျပဳသည့္ ဆာလဖိတ္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အျခားညစ္ညမ္းမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေနရာမ်ားအတြင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္မွာလဲ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ S&K တြင္ အၿမဲလိုလို စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ားရွိသည္မွာ မွန္ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ တြင္ဤစိုစြတ္ေသာဧရိယာမ်ားသည္ ေရ၏တည္ရွိမႈကို ျပေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ပို၍ တိက်စြာေျပာရလွ်င္ S&K စိုစြတ္ေသာေဒသမ်ားသည္ေရရွိျခင္းသည္ ခ်က္ခ်င္းဧရိယာ၏ဇီဝဓါတုေဗဒ၏အဓိကအားျဖင့္ မဟုတ္လွ်င္ အမ်ားဆုံးလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ ့ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

ေရမ်ားသည္ ေရကိုစုေဆာင္းေသာကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္သို႔ေရာက္ေသာဇုန္မ်ား၌ ျဖတ္၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေသာ္လည္း စိုစြတ္ေသာကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားမွာ ကုန္းျမင့္ေဒသႏွင့္ ေရေနေဂဟစနစ္မ်ား အၾကားအကူးအေျပာင္း ကာလဇုန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ S&K ရွိစိုစြတ္မႈကိုမူလတန္းဇုန္ ၂ ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းသည္။ ဤအစိုစြတ္ေဒသ ၂ ခုတြင္ရွိေသာ ေရပမာဏသည္ အလြန္ကြဲျပားႏိုင္သည္။ အဓိက S&K စိုစြတ္ေနရာ သည္ေရလႊမ္းမိုးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ Tebinkan Wetlands သည္ ရာသီအလိုက္ေရလႊမ္းမိုးမႈခံရေသာ္လည္း ေရမ်ားျပည့္ႏွက္ေနေသာကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေျမဆီလႊာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ားသည္ မုတ္သုန္မိုးမ်ားေၾကာင့္ ေရပမာဏမ်ားစြာ သိုေလွာင္ထားရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေျမစိုစြတ္မႈမွာ ေရနည္းပါးေသာ္လည္း ျပည့္ႏွက္ေနေသာေျမဆီလႊာအေျခအေနမ်ားသည္ အပင္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ဟိုက္ဒရစ္ေျမဆီသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အလုံအေလာက္ရိွသည္။ ေျမဆီလႊာထဲတြင္ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေသာအခါ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရြာသြန္းျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေအာက္စီဂ်င္နည္းေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဟိုက္ဒရစ္ေျမဆီလႊာမ်ားေပၚေပါက္လာပါသည္။

မတူကြဲျပားေသာ အပင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို S&K ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိုစြတ္ေသာ ဧရိယာ ၂ ခုတြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီသည္ ေဒသဆိုင္ရာဇလေဗဒပညာအရ (ကိုက္ညီမႈရွိေသာဧရိယာတစ္ေလွ်ာက္ ေရပမာဏ၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ေရြ႕လ်ားျခင္း) ႏွင့္အညီလိုက္ဖက္သည္။ စိုစြတ္ေသာအပင္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ျပည့္ႏွက္ေနေသာေျမဆီလႊာမ်ား၌ ႀကီးပြားရန္အထူးအဆင္ေျပေသာေၾကာင့္ hydrophytes ဟုမၾကာခဏရည္ၫႊန္းေလ့ရွိသည္။ မ်ားစြာေသာငွက္မ်ား၊ အင္းဆက္ပိုးမ်ားႏွင္ ့အျခားေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏သက္ရွိစဥ္ဆက္မျပတ္ကာလတြင္ အေရးပါေသာအဆင့္မ်ား၌ ဤဧရိယာ ၂ ခုအေပၚလုံးဝမွီခိုေနရသည္။ ယခုႏွစ္အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ ငွက္ေကာင္ေရမ်ားေပါက္ဖြားလာၿပီး ေဝးလံေသာအသိုက္မ်ားသို႔သြားရာတြင္ သူတို႔သြားေသာလမ္း၌ ဤစိုစြတ္ေသာ ေတာ ၂ ခုမွတစ္ဆင့္ေျပာင္းေရႊ႕ေသာငွက္မ်ားကိုမၾကာခဏေတြ႕ရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ေနထိုင္ေသာငွက္မ်ားသည္ စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ား၌အသိုက္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴျခင္းမ်ား အတြက္စိုစြတ္ေသာေနရာအားလုံးကို အသုံးခ်ရန္ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကားတြင္ ထိုကဲ႕သို႕စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ရျခင္းသည္ အံ့ျသဖြယ္ေကာင္းေသာအျမင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ S&K ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ ပါ၀င္ေသာညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာေျမေအာက္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈအေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည္။

weltland paradise of mytcl 02

weltland paradise of mytcl 03
weltland paradise of mytcl 04
weltland paradise of mytcl 05
weltland paradise of mytcl 06

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.