၂၀၂၀ ကိုဗစ္ ကမ္းပိန္

covid campaign 2020 01

ယခုအခါ အမွတ္ (၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္းရိွ ေနရာအေဆာင္မ်ား၌ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘ၀ အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရိွပါသည္။

၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္ သူတို႔၏မိသားစုဘ၀ႏွင့္အိမ္မွခ်က္ျပဳတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကိုလြမ္းဆြတ္ေသာအားျဖင့္ မၾကာမီအိမ္ျပန္ရန္စိတ္ကူးၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကမူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္ယူၿပီးညေနခင္းမ်ားတြင္ ကာရာအိုေကသီဆိုျခင္းႏွင့္ ကခုန္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ “ Covid for Camping” ဟူေသာေဝါဟာရသည္ အလုပ္ခြင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ေပ်ာ္စရာေန႔မ်ားကိုသတိရေစျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸါယ္အျဖစ္ရပ္တည္ေနပါသည္။

 ျမန္မာယန္စီတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ လူမႈေရးရာ ျပသနာမ်ားရွိသည့္အခ်ိန္၌ပင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ေရွ႕တြင္မည္သည့္အတားအဆီးမ်ားရွိေနေစကာမူ လုံၿခဳံစြာအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။ “ တစ္ခါတစ္ရံ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀၌ျဖစ္ပ်က္ေနေသာမေကာင္းေသာအရာမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားအေကာင္းဆုံးျဖစ္ရပ္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးသည္”


covid campaign 2020 02

covid campaign 2020 03
covid campaign 2020 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.