မိုင္းၿမိဳ႕ကုန္စုံဆိုင္

mine town grocery store 01

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕မိသားစုမ်ားအတြင္းရွိ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုကာကြယ္ရန္အတြက္တာဝန္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၉ လတာကာလအတြင္းသူတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ရပ္ရြာထဲမ၀င္ေရာက္ေအာင္ အတက္ႏုိင္ဆံုးတားဆီးေပးခဲ့ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕ကိုျပင္ပႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္းမွကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။ ဤကာလအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေကာ္မတီသည္ ရပ္ရြာျပင္ပရွိသူတို႔၏ ခရီးမ်ားသြားရာဇ၀င္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံျခင္းအားျဖင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။

ထိုကဲ႕သို႕ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအမံထိေတြ႕မႈကေန အႏၲရာယ္ကိုသိႏုိင္ပါသည္။ ယခုဗိုင္းရပ္စ္သည္ သတၱဳတြင္းအနီးရွိေက်းရြာမ်ားတြင္ေတြ႕ရၿပီး ထိုေနရာမ်ားသို႕ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ေန႔စဥ္ ၀ယ္ယူျခင္းရွိေသာ လူမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစရန္အတြက္ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းသည္မ်ားမိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းမွ တားျမစ္ရန္အတြက္ ကုန္စုံဆိုင္ဖြင့္လွစ္ရန္ေကာ္မတီကစီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ဤဆိုင္တြင္ေကာ္မတီသည္ ေန႔စဥ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဓိကကုန္ပစၥည္းမ်ားသာမက ပုံမွန္ေစ်းကြက္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္အသားႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုပါေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ေနစဥ္ လူမႈေရးအကြာအေဝးႏွင့္စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လုံၿခဳံမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္ ၀ယ္ယူသူမ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီက အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူအားလုံးသည္မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားႏွင့္လက္အိတ္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ရမည္။ မိုင္းၿမိဳ႕ေကာ္မတီကုန္စုံဆိုင္သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားမွျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ေသာလူေနမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏လုံၿခဳံမႈကိုပိုမိုျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအႏၲရာယ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။


mine town grocery store 02

mine town grocery store 03
mine town grocery store 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.