၂၀၂၁ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း

2021 vaccination project 01

ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ပိုလီယို ေမးခိုင္ ႏွင့္ ဆံုဆို႕နာကဲ့သို႕ေသာေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရံုသာမက ကေလးတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႕ကူးစက္တက္ေသာေရာဂါမ်ားကိုလဲ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေရာဂါမ်ားမခံစားရဘဲ ကိုယ္ခံအားျမင့္တင္ရာတြင္ အေရးပါပါသည္။ကာကြယ္ေဆးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းမရိွဘဲ အခ်ိန္မွီထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခရိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုလုေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမွ ဦးစီးကာ ေၾကးနီမိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းအစီစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၁-၁-၂၀၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ မိုင္းေဆးရံုတြင္ ေဒသခံကေလးမ်ားအားလံုးကို ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးခဲ့ပါသည္။

2021 vaccination project 02

2021 vaccination project 03
2021 vaccination project 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.