စီမံခန္ ့ခြဲမႈ

ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏စီမံခန္႕ခြဲမႈ

ေအာင္ျမင္ၿပီးတာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္ပတ္ရန္ စုေဆာင္းအားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္ ထိန္းထားျခင္းစေသာ MYTCL ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအားဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရာ၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ Myanmar Yang Tse Copper Limited ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ဘဲ MYTCL တြင္ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ စီးပြားေရး ပံုစံငယ္ထဲတြင္ေပါင္းစုထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေနပါသည္။ ဤဒႆနအားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္အၿမဲလက္ေတြ႕စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနသလိုပံုမွန္လည္းေလ့လာသင္ယူေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား တြင္မျဖစ္ႏိုင္တာကို အၿပံဳးမပ်က္အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္သလိုအရာအားလံုးကို အၿမဲျပဳလုပ္ၿပီးၿပီ ဟုစြဲၿမဲထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ျပည္သူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိသြားေစမည့္ ကုန္က်တန္ဖိုးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္မ်ားစဥ္းစား ထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီ၏မဟာဗ်ဴဟာသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာတြင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား နည္းစနစ္မွန္မွန္ႏွင့္ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းမွေန႕စဥ္လွဳပ္ရွားရုန္းကန္မႈမ်ားတြင္တာဝန္သိသိျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သာ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ားအားစုေဆာင္း အားျဖည့္တင္းရန္၊ ဌားရမ္းသံုးရန္၊ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္စသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။ MYTCL ၏ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ားစုတြင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္္မည္မဟုတ္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

လူသားအရင္းအႏွီးအတြက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း

ေရရွည္တစ္ဦးခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာဝန္ထမ္း၏တာဝန္ရွိမႈအျဖစ္ ရွိေနေသးပါသည္။ သို႕ေသာ္ကၽြန္ေတာ္မ်ား MYTCL မွယံုၾကည္သည္မွာဝန္ထမ္းတစ္ဦးကိုဌားရမ္းအသံုးျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္ယူမႈသည္ဝန္ထမ္း၏ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းအား ဗဟုသုတကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ တက္စြမ္းႏိုင္မႈတို႕အရဌားရမ္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ အကယ္၍မ်ား ေနရာ၊ရာထူးအဆင့္အတန္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအေနႏွင့္ ဤသို႕ ျဖစ္သြားခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ MYTCLသည္ လူမႈေရးကူညီမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ လူသား အရင္းအႏွီးတြင္ထိန္းသိမ္းျမွဳပ္ႏွံေပးထားပါသည္။ MYTCLတြင္ လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ခ်ိန္နာရီရွည္ၾကာစြာလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ တိုးပြားလာေသာတာဝန္ယူမႈမ်ားကို အမွန္အကန္ လက္ခံယူျခင္းတို႕အားျဖင့္ရင္းႏွီးထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွစ္ခုစလံုး တို႕အတြက္ အရင္းအႏွီးတစ္ရပ္အေနႏွင့္ လူသားအရင္းအႏွီးအား လက္ေတြ႕တည္ေဆာက္ပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသစ္အဆန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဖန္တီးတည္ထြင္ျခင္းမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာတန္ဖိုး ကိုသိနားလည္သလို ကၽြန္ေတာ္မ်ားဝန္ထမ္း၏အေျခခံပညာေရးကိုစဥ္ဆက္မျပတ္တန္ဖိုးရွိမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။
ယေန႕ေခတ္လုပ္ငန္းအေနအထားအရ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျပာင္းလဲေနေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ အသံုးခ်သြားရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရာထူး အဆင့္အတန္းရရွိေစေသာတစ္ဦးခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရမည္ ကိုကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း ကအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံပါသည္။ အားလံုးေသာတစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းအားလံုးအားေပးထားသည့္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းရွိ၍ ဦးေဆာင္နိုင္သူမ်ားအားကၽြန္ေတာ္မ်ားဘာေတြလုပ္ကိုင္ ေနသည္ႏွင့္ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ေနသည္တို႕ကိုဦးတည္သြားသည့္ အဆင့္(၄)ဆင့္အရ ပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္နည္းဗ်ဴဟာ(၄)ဆင့္သည္-
(၁) ဦးေဆာင္မႈအသိပညာႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအားသစ္ေလာင္းေပးျခင္း။
(၂) အလုပ္သမားမ်ားအတြင္း ဦးေဆာင္မႈအမူအက်င့္မ်ား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း။
(၃) ဦးေဆာင္သူတို႕၏တာဝန္မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း။
(၄) ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏လူမ်ားအားဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပး ျခင္း။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆင့္ျမင့္လူမ်ားအားေရြးခ်ယ္၊ ဌားရမ္း၍ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကုမၸဏီအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္ရွိေသာ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာရန္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ယံု ၾကည္ပါသည္။ ဤလူမႈအေဆာက္အအံုသည္ အစဥ္အတိုင္း ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ အက်ိဳးျပဳေစပါသည္။
 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏လူမ်ား ေျပာဆိုသည္ကိုနားစိုက္ေထာင္ေပးျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူမ်ားေျပာဆိုသည္ကိုနားမေထာင္ပဲ ၎တို႕ကိုပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္ တို႕သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ား၊ ဦးေဆာင္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အာရံုစူးစိုက္မႈရွိေသာအဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ သမရိုးက် (သို႕)သမရိုးက် မဟုတ္ေသာ ေလ့လာတိုင္းတာခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူမ်ားအားစိတ္ဝင္စားလာ ရန္အရည္အေသြးႏွင့္ အေႏွာင့္အသြားမလြတ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ နည္းမ်ား တမင္ရည္ရြယ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ တံခါးဖြင့္မူဝါဒအရ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္လိုက္ေလ်ာ ေပးႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားအားတင္ျပနိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဤႏွစ္ဦး နွစ္ ဖက္ျမင္သာသည့္နည္းလမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕လူမ်ား ဘာလိုအပ္ေနသည္ကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ၿပီးေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ ေက်နပ္အားရေသာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုသို႕ ဦးတည္ရာတြင္မ်ားစြာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။
 

စိန္ေခၚမႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူး

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုေပးႏိုင္ျခင္း၊ ၎တို႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားေစႏိုင္ျခင္း တို႕အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႕မ်ားစြာဂုဏ္ယူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အဆင့္အသီးသီးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တို႕၏ပုဂၢလိက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားလည္းေပးထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူမ်ား အား၎တို႕၏လုပ္ငန္းတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းျပင္ပရွိ တိုးတက္မႈအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစႏိုင္ေစေသာ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္၍ ကုမၸဏီ၏ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။

 

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.