မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းေရးစီမံခ်က္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ နည္းလမ္းေဘာင္တစ္ရပ္

DSC00762

MYTCL မွ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ S&K စီမံကိန္း၏ အနာဂတ္သည္ ထားရစ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအေမြအနွစ္ ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သင့္ေတာ္ထိေရာက္စြာ မလုပ္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေရရွည္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္မ်ား၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကို ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေစပါမည္။ MYTCL သည္ မိမိလည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္းက်င္မွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ S&K စီမံကိန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိတ္သိမ္းႏိုင္ရန္ ယၡဳေနအခါ ကြ်န္ေတာ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျပရမည္ကို လိုအပ္ပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးၿပီးေနာက္ (သို႕) စီမံကိန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သည္ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေျခ အလားအလာမေကာင္းလာပါက မိုင္းလည္ပတ္မႈ အရာအားလံုး ကိုရပ္ဆိုင္းပစ္ၿပီး မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းကိုလုပ္သြားရပါမည္။ စိတ္ကူးျဖင့္ပံုေဖာ္ထားေသာမိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံ တစ္ရပ္ကို လည္ပတ္ထုတ္လုပ္သည့္စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားက ျပဳစုတည္ေထာင္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ တစ္မူ ထူးျခားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ဝိေသသထူးမ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေျခခံထားရပါမည္။ ဤစိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားေသာ အစီအမံသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တစ္စစ တိုးတက္လာၿပီး အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ က႑တစ္ရပ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေပါင္းစုမိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံတစ္ရပ္အျဖစ္ ပံုေပၚလာပါမည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားအတိုင္း၊ ရင္ေဘာင္တန္း လုပ္ေဆာက္လ်က္ MYTCLသည္ S&K စီမံကိန္းကို စိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားေသာ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မိုင္းဒီဇိုင္းႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္သြားရန္ Knight Pie'sold အႀကံအေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာက္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယၡဳအခါတြင္ စံပယ္ေတာင္ဟင္းလင္းပြင့္က်င္းႏွင့္ယွဥ္၍ အနီးကပ္ရွိေသာ သီးသန္႕ဧရိယာမ်ားတြင္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အဆင့္မ်ားကိုလည္း စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ MYTCLသည္ Knight Pie'sold အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စံပယ္ေတာင္ ၏လက္ရွိလကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားတြင္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အေသးစိတ္ အစီအမံတစ္ရပ္ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီလီမိတက္၏ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းေရးစီမံခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ အခ်က္(၄)ခ်က္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤစီမံကိန္း၏ ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကာလႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းေရး ကာလမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ အကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

• ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႕၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႕ကို ပိတ္သိမ္းေရး က်င့္ထံုးနည္းလမ္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။
 
• ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းရပ္စဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အနည္းဆံုး (သို႕မဟုတ္) လံုးဝမပါရွိေစရန္။
 
• ပတ္ဝန္းက်င္ေျမ အေနအထား တည္ရွိပံုတို႕ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း တြက္ဆထားသည့္ ေျမအသံုးခ်ေရး ရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။
 
• ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ရွိေသာ ေဒသအတြင္း ေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနရမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ေရးအတြက္ ကနဦးကပင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
 
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းေရး စီမံခ်က္အရ ေလႏွင့္ေရ စေသာရာသီဥတုတိုက္စားမႈမ်ားကို ခံႏိုင္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္း၍ ခိုင္ခံ့ေသာေျမျပင္အေျခအေနကို သတၱဳတြင္းပိုင္ ဂရန္ဧရိယာအတြင္း ဦးတည္ခ်က္ထားကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္ခိုင္ခံ့ေသာေျမ အေနအထား သို႕ရာက္ရွိလာေစေရး အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုၿပီး ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
•သတၱဳတြင္းပိုင္ ဂရန္ဧရိယာအတြင္းရွိလြန္တြင္းေနရာမ်ား၊ တူးေဖာ္ထားေသာ တြင္းေဟာင္းမ်ားကို ေျမျပန္လည္ဖို႕ေပး ၿပီး ေျမအေနအထားကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) တည္ၿငိမ္ သြားေအာင္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းတုိ႕ကိုေဆာင္ရြက္ရန္။
 
•စြန္႕ပစ္ေက်ာက္အပံုမ်ားႏွင့္ သတၱဳရိုင္းမ်ားစုပံု၍ ထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အပံုမ်ားကို စနစ္တက် ဖိႀကိတ္ ေျမညိွၿပီး ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သဲ(သို႕မဟုတ္)အေပၚယံ ေျမသားတို႕ျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးရန္။
 
• က်န္ရွိေနေသာေဖာက္ခြဲေရးယမ္းဘီလူးမ်ား၊ ဓါတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ားအားလံုးကိုသတၱဳတြင္းေဒသ အတြင္းမွဖယ္ရွားေပးရန္။
 
• အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမိုး၊ အကာ စသည္မ်ား အားလံုးတို႕ကိုလည္း သံုးစြဲမႈရပ္စဲ၍ သတၱဳတြင္းေဒသ အတြင္းမွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၿပီး ကင္းလြတ္ သြားသည့္ အဆိုပါေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္။
 
• ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရန္မလိုအပ္ေတာ့သည့္ ေျမေပၚေျမေအာက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလိုင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ယူဖယ္ ရွားေပးရန္။
 
• လုပ္ငန္းမွ လက္က်န္အက်ိဳးအပဲ့မ်ား၊ အမႈိက္အစအနမ်ားအားလံုးကိုသတၱဳတြင္းေဒသမွဖယ္ရွားေပးရန္။
မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံသည္ သက္ဝင္လွဳပ္ရွားေနရမည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိုင္းသက္တမ္းကာလ တေလ်ာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီစစ္သံုးသပ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဳစုသြားရပါမည္။ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းမွ ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ မိုင္းအစီအမံႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္သြားရမည့္ ထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အေပၚမွ ရရွိလာမည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ မိုင္းလုပ္ငန္း အေတြ႕ အႀကံဳရင့္က်က္မႈမ်ားအရ အေသးစိတ္လုပ္ရမည့္ အဆင့္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါမည္။
မိုင္သက္တမ္းတေလ်ာက္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကို ပံုမွန္စီစစ္သံုးသပ္သြားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား သင့္ေတာ္မႈရွိျခင္း၊ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား၊ ဟင္းလင္းပြင့္ က်င္းအသစ္မ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ အေျပာင္းအလဲတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေၾကာင့္ မုိင္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံခ်က္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား၊ ဟင္းလင္းပြင့္က်င္းအသစ္မ်ား၊ စြန္႕ပစ္ေက်ာက္ပံုမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ မႈနည္းစဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ မိုင္းပိတ္ သိမ္းျခင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္အစီအမံတစ္ရပ္အျဖစ္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သြားရပါ မည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းတို႕အေပၚအေျခခံေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္အား အႏၱရာယ္အေျချပဳ လုပ္ကိုင္ေျဇရွင္းနည္းကို အသံုးျပဳ၍ ပံုမွန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုံလံုေလာက္ေလာက္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရမႈသည္ ယခင္ေနာက္ဆံုး စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အေနအထားအရ မေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေသခ်ာသြားေစပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ သင့္ေတာ္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းသည္ ဤ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။
 
 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.