08 August

စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳတြင္း (S&K Mine) သည္ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံုရြာခရိုင္တြင္ တည္ရွိေသာ ပင္မေၾကးနီသတၱဳသိုက္ (၂)ခု၏ဟင္းလင္းပြင့္နည္းစနစ္ျဖင့္ တူးေဖာ္ေသာေၾကးနီသတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀ရာစုေစာေစာပိုင္းကာလတြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္၏အေနာက္ဖက္ကမ္းတြင္ရွိပါသည္။ သတၱဳတြင္းသို႕ မံုရြာၿမိဳ႕မွကားလမ္းျဖင့္မိနစ္(၄၀)ခန္႕သြားႏိုင္ၿပီးလူဦးေရ(၅)သိန္းနီးပါး လူေနထူထပ္ေသာေဒသအတြင္းတည္ရွိပါ သည္။ အပူပိုင္းမိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးမိုးေရခ်ိန္ (၇၀၀) မီလီ မီတာခန္႕ရွိ၍ ေတာင္ကုန္းမ်ား တစ္ေလ်ာက္ခ်ံဳပုပ္မ်ားဖံုးလႊမ္းေနၿပီးထန္းပင္မ်ားအစီအရီေပါက္ေသာအညာေဒသျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။
 
ဤသတၱဳတြင္းသည္ (၁၇) ရာစုအေစာပိုင္းကာလကပင္ ေဒသတြင္းလက္ယက္တြင္းအေနႏွင့္ စတင္ခဲ့သည့္ သတၱဳတြင္းအေမြအနွစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳသိုက္မ်ားကို ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍အႀကီးအက်ယ္ရွာေဖြေရးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးယေန႕တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေန ပါသည္။ S&K မိုင္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ ထြန္းေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ မႈစနစ္ေအာက္တြင္ရွိေသာသတၱဳတြင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္တစ္စစေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ ေခတ္အတန္ၾကာဤသတၱဳတြင္းထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ာအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေၾကးစင္ေတာင္ ဟင္းလင္းပြင့္က်င္း၏ အသင့္ေတာ္ဆံုးဒီဇိုင္းပံုစံကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္)သတၱဳသိုက္တို႕ ဟင္းလင္းပြင့္တူးေဖာ္ေနျခင္းအားအသင့္ေတာ္ဆံုးအေနအထားျဖစ္ေအာင္ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွမႈကိုၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ GRD Minproc မွအၾကံေပး အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ S&K စီမံကိန္း၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မွ်ေဝျခင္းမ်ားကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Knight Pie'sold Pty Limited, Coffee Partners International Pty Ltd., The World Bank, Westec (Welsh Engineering Science & Technology, Inc.) Haskoning (Royal Dutch Consulting Engineers and Architects), Golder Associates, Ivanhoe ႏွင့္China Nerin Engineering Co. Ltd. တို႕သည္လည္းအေရးပါေသာကမာၻအဆင့္အတန္းမီ အမည္နာမ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
 
ယခုအခ်ိန္တြင္ Wanbao Mining Limited သည္ Myanmar Yang Tse Copper Limited (MYTCL)အမည္ျဖင့္ S&K စီမံကိန္းကို တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေနကာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲလ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကိုအေျခခံၿပီး Wanbao Mining သည္ကမာၻအႏွံမွသတၱဳတြင္းထြက္မ်ားကို အရည္အေသြးျမွင့္ တင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
 
သတၱဳတြင္းေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စုေပါင္းလုပ္အားမွရရွိလာေသာ အရည္အေသြးမွီထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ MYTCL သည္ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္မႈ၊ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားမႈႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ထင္သာ ျမင္သာ ေအာင္တည္ေထာင္ထားခဲ့ပါသည္။ MYTCL ၏ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္တာဝန္အရမျဖစ္ မေန ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ လုပ္ငန္းပိုင္း တာဝန္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာေစၿပီး ေဒသခံႏွင့္ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္၊ မွ်တသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားပံ့ပိုးရန္လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ရန္တို႕အား ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိႏိုင္ငံတကာ ေဂဟစနစ္က႑ႏွင့္ သဘာဝ အတိုင္း ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနေစျခင္း က႑တို႕ကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အဓိက ဦးတည္ထားပါသည္။
 
ကြ်ႏု္ပ္တို႕ပန္းတိုင္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အဖြဲ႕အစည္းကိုျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကို အျမင့္ဆံုး အထိျမွင့္တင္ ထားရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးအတြက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားကိုမွ်ေဝေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

WANBAO MINING LIMITED သည္ မတ္လ ၁၆ရက္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ တြင္ တရုတ္ၿပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ၏ ခြင့့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမတည္ေငြ ယြမ္ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၿဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေသာ သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ရံုးခ်ဳပ္သည္ ပီကင္းတြင္ တည္ရွိျပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေသာအတြက္ လက္ခြဲ ကုမၸဏီ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
WANBAO MINING သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သတၱဳတြင္းထြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သတၱဳရိုင္းမ်ား ၾကိတ္ခြဲသန္ ့စင္ျခင္း၊ က်ိဳခ်က္သန္႔စင္ျခင္း၊ တြင္းထြက္သတဳၱမ်ား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ သတၱဳသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီုျမွပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ WANBAO MINING သည္ ေၾကးနီ၊ ကိုေဘာ့၊ နီကယ္၊ ခရုမ္းအစရွိေသာ သတၱဳအရင္းအျမစ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျပီး Tantalum, Columbium, Plumbum, Zinc ႏွင့္ တျခားေသာ အဖိုးတန္ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ား ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ လည္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္။
wanbao-limited-mainmyanmar-yang-tse-copper-limitedmyanmar wanbao mining copper limited   mwmcl

WANBAO MINING သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သတၱဳအရင္းအျမစ္မ်ားစြာကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ အာဖရိကႏွင့္အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ားတြင္တြင္းထြက္ အရင္း အျမစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး္ copper-cobalt, nickel ႏွင့္ chromite သတၱဳတြင္းမ်ား၏ သတၱဳတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလားအလာမ်ား လည္း ထိန္းထားပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း တစ္ရာထိ ရွိပါသည္။ Wanbao Mining ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခဲ်႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿပည္တြင္းျပည္ပ ရွိ ထိပ္တန္း အဆင့္၀င္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား မွ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔ အၾကံဳမ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ ပထမတန္းစား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သတၱဳအရည္ အသြးျမွင့္ျခင္း၊ က်ိဳခ်က္သန္႔စင္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေခတ္မီသတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းၾကီး တစ္ခုအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းတိုးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Wanbao Mining သည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ကို တာ၀န္ယူသည့္အေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုေပၚ ေပါက္လာေစရန္ လူသားအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလမ္းစဥ္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္က်င့္သံုးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းစီးပြားဖလွယ္ျခင္း ကိုတိုး ခ်ဲ႕ ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ကမာၻအႏွံ႔မွာ ရွိ ေသာ မိတ္ေဆြ အားလံုးႏွင့္ အတူအကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေဒသႏၱရႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္ျဖစ္၍ မံုရြာေၾကးနီ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ႏွင့္ MYTCL သည္ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ားသေဘာထား ရယူျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈထားရွိပါသည္။ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာတို႔သည္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ သပၸာယျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ အနာဂတ္တြင္ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ခ်ိန္ညွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ လူမႈေရးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ရန္ျဖစ္တဲ့နည္းႏွင့္ လုပ္ဖုိ႔မလို အပ္ေသးေသာ္လည္း ခ်ိန္ညွိထားႏိုင္သည္မ်ား ပို၍ ပို၍ ရွိရပါမည္။

သတၱဳအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျမန္႔မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြ ႏွင့္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ရရွိ လာေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံ၍ တိက်ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိလူမႈေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား ကို ေလွ်ာ့ပါးေစႏိုင္ ေသာ အတိုင္းအတာႏွင့္ၾကိဳတင္ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူ မႈေရးဆိုင္ရာ အဓိကအာေဘာ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ၁၀ႏွစ္တာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား တိုးျမွင့္လာမႈသည္ MYTCL ၏ စီမံခန္ ့ခြဲမႈျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအား ေကာင္းစြားဆန္းစစ္ေလ့လာေပါင္းစပ္မႈ ျပဳေပးမည့္ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ လူသားတို႔၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈျဖစ္ သည္ဆိုတာကို ကၽြႏု္ပ္တို ့ ေမ့မထားသင့္ပါ။ ဘ၀ တန္ဖိုးတိုးတက္လာျခင္း၊ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ကမာၻေျမ သက္တမ္းျမွင့္တင္ေရး စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းထားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
 

 

 

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းေရးစီမံခ်က္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ နည္းလမ္းေဘာင္တစ္ရပ္

DSC00762MYTCL မွ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ S&K စီမံကိန္း၏ အနာဂတ္သည္ ထားရစ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအေမြအနွစ္ ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သင့္ေတာ္ထိေရာက္စြာ မလုပ္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေရရွည္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္မ်ား၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကို ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေစပါမည္။ MYTCL သည္ မိမိလည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္းက်င္မွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ S&K စီမံကိန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိတ္သိမ္းႏိုင္ရန္ ယၡဳေနအခါ ကြ်န္ေတာ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျပရမည္ကို လိုအပ္ပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးၿပီးေနာက္ (သို႕) စီမံကိန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သည္ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေျခ အလားအလာမေကာင္းလာပါက မိုင္းလည္ပတ္မႈ အရာအားလံုး ကိုရပ္ဆိုင္းပစ္ၿပီး မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းကိုလုပ္သြားရပါမည္။ စိတ္ကူးျဖင့္ပံုေဖာ္ထားေသာမိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံ တစ္ရပ္ကို လည္ပတ္ထုတ္လုပ္သည့္စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားက ျပဳစုတည္ေထာင္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ တစ္မူ ထူးျခားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ဝိေသသထူးမ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေျခခံထားရပါမည္။ ဤစိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားေသာ အစီအမံသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တစ္စစ တိုးတက္လာၿပီး အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ က႑တစ္ရပ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေပါင္းစုမိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံတစ္ရပ္အျဖစ္ ပံုေပၚလာပါမည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားအတိုင္း၊ ရင္ေဘာင္တန္း လုပ္ေဆာက္လ်က္ MYTCLသည္ S&K စီမံကိန္းကို စိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားေသာ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မိုင္းဒီဇိုင္းႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္သြားရန္ Knight Pie'sold အႀကံအေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာက္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယၡဳအခါတြင္ စံပယ္ေတာင္ဟင္းလင္းပြင့္က်င္းႏွင့္ယွဥ္၍ အနီးကပ္ရွိေသာ သီးသန္႕ဧရိယာမ်ားတြင္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အဆင့္မ်ားကိုလည္း စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ MYTCLသည္ Knight Pie'sold အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စံပယ္ေတာင္ ၏လက္ရွိလကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားတြင္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အေသးစိတ္ အစီအမံတစ္ရပ္ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီလီမိတက္၏ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းေရးစီမံခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ အခ်က္(၄)ခ်က္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤစီမံကိန္း၏ ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကာလႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းေရး ကာလမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ အကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

• ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႕၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႕ကို ပိတ္သိမ္းေရး က်င့္ထံုးနည္းလမ္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။
 
• ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတၱဳတြင္း ပိတ္သိမ္းရပ္စဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အနည္းဆံုး (သို႕မဟုတ္) လံုးဝမပါရွိေစရန္။
 
• ပတ္ဝန္းက်င္ေျမ အေနအထား တည္ရွိပံုတို႕ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း တြက္ဆထားသည့္ ေျမအသံုးခ်ေရး ရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။
 
• ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ရွိေသာ ေဒသအတြင္း ေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနရမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ေရးအတြက္ ကနဦးကပင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
 
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းေရး စီမံခ်က္အရ ေလႏွင့္ေရ စေသာရာသီဥတုတိုက္စားမႈမ်ားကို ခံႏိုင္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္း၍ ခိုင္ခံ့ေသာေျမျပင္အေျခအေနကို သတၱဳတြင္းပိုင္ ဂရန္ဧရိယာအတြင္း ဦးတည္ခ်က္ထားကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္ခိုင္ခံ့ေသာေျမ အေနအထား သို႕ရာက္ရွိလာေစေရး အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုၿပီး ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
•သတၱဳတြင္းပိုင္ ဂရန္ဧရိယာအတြင္းရွိလြန္တြင္းေနရာမ်ား၊ တူးေဖာ္ထားေသာ တြင္းေဟာင္းမ်ားကို ေျမျပန္လည္ဖို႕ေပး ၿပီး ေျမအေနအထားကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) တည္ၿငိမ္ သြားေအာင္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းတုိ႕ကိုေဆာင္ရြက္ရန္။
 
•စြန္႕ပစ္ေက်ာက္အပံုမ်ားႏွင့္ သတၱဳရိုင္းမ်ားစုပံု၍ ထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အပံုမ်ားကို စနစ္တက် ဖိႀကိတ္ ေျမညိွၿပီး ေဒသေပါက္သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သဲ(သို႕မဟုတ္)အေပၚယံ ေျမသားတို႕ျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးရန္။
 
• က်န္ရွိေနေသာေဖာက္ခြဲေရးယမ္းဘီလူးမ်ား၊ ဓါတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ားအားလံုးကိုသတၱဳတြင္းေဒသ အတြင္းမွဖယ္ရွားေပးရန္။
 
• အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမိုး၊ အကာ စသည္မ်ား အားလံုးတို႕ကိုလည္း သံုးစြဲမႈရပ္စဲ၍ သတၱဳတြင္းေဒသ အတြင္းမွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၿပီး ကင္းလြတ္ သြားသည့္ အဆိုပါေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္။
 
• ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရန္မလိုအပ္ေတာ့သည့္ ေျမေပၚေျမေအာက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလိုင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ယူဖယ္ ရွားေပးရန္။
 
• လုပ္ငန္းမွ လက္က်န္အက်ိဳးအပဲ့မ်ား၊ အမႈိက္အစအနမ်ားအားလံုးကိုသတၱဳတြင္းေဒသမွဖယ္ရွားေပးရန္။
မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအမံသည္ သက္ဝင္လွဳပ္ရွားေနရမည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိုင္းသက္တမ္းကာလ တေလ်ာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီစစ္သံုးသပ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဳစုသြားရပါမည္။ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းမွ ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ မိုင္းအစီအမံႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္သြားရမည့္ ထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အေပၚမွ ရရွိလာမည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ မိုင္းလုပ္ငန္း အေတြ႕ အႀကံဳရင့္က်က္မႈမ်ားအရ အေသးစိတ္လုပ္ရမည့္ အဆင့္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါမည္။
မိုင္သက္တမ္းတေလ်ာက္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကို ပံုမွန္စီစစ္သံုးသပ္သြားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား သင့္ေတာ္မႈရွိျခင္း၊ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား၊ ဟင္းလင္းပြင့္ က်င္းအသစ္မ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ အေျပာင္းအလဲတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေၾကာင့္ မုိင္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံခ်က္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား၊ ဟင္းလင္းပြင့္က်င္းအသစ္မ်ား၊ စြန္႕ပစ္ေက်ာက္ပံုမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ မႈနည္းစဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ မိုင္းပိတ္ သိမ္းျခင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္အစီအမံတစ္ရပ္အျဖစ္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သြားရပါ မည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းတို႕အေပၚအေျခခံေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္အား အႏၱရာယ္အေျချပဳ လုပ္ကိုင္ေျဇရွင္းနည္းကို အသံုးျပဳ၍ ပံုမွန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုံလံုေလာက္ေလာက္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရမႈသည္ ယခင္ေနာက္ဆံုး စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အေနအထားအရ မေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေသခ်ာသြားေစပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ သင့္ေတာ္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းသည္ ဤ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။
 
 

အထူးတာ၀န္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားသတၱဳတြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေပၚထြန္းလာရန္

က်င့္၀တ္မ်ား

လူသားမ်ားအတြက္ ေစာင္းေပးလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊
ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
 

သေဘာတရားခံယူခ်က္

ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံ၍အရင္းအျမစ္မ်ားအက်ိဳးရလာဒ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ၏မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ကို မွတ္သားထားျခင္း ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊
 

ကၽြႏု္ပ္တို ့သေဘာထားအျမင္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အဆင့္ျမင့္တြင္းထက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တိုးတက္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ရယူျပီး ႏိုင္ငံရပ္ၿခားတြင္ သတၱဳတြင္း အေျခအျမစ္မ်ား ပိုမိုတည္ေထာင္ရန္၊ ကိုယ္ပိုင္သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ အရည္အေသြးၿမွင့္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳက်ိဳခ်က္ေရးတို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးျပီး ပထမတန္းစား စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းစနစ္တို႔ ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တြင္းထြက္သယံဇာ လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ တၿဖညး္ၿဖည္း ေပၚထြန္းလာရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ပုဒ္

တာ၀န္ယူမႈသည္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေစသည္။
အၿပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးသည္ လူ ့တန္ဖိုးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။
တိုးတက္လာျခင္းသည္ ကံတရားမ်က္ႏွာသာေပးျခင္းပင္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။
 

ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏စီမံခန္႕ခြဲမႈ

ေအာင္ျမင္ၿပီးတာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္ပတ္ရန္ စုေဆာင္းအားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္ ထိန္းထားျခင္းစေသာ MYTCL ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအားဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရာ၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ Myanmar Yang Tse Copper Limited ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ဘဲ MYTCL တြင္ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ စီးပြားေရး ပံုစံငယ္ထဲတြင္ေပါင္းစုထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေနပါသည္။ ဤဒႆနအားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္အၿမဲလက္ေတြ႕စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနသလိုပံုမွန္လည္းေလ့လာသင္ယူေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား တြင္မျဖစ္ႏိုင္တာကို အၿပံဳးမပ်က္အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္သလိုအရာအားလံုးကို အၿမဲျပဳလုပ္ၿပီးၿပီ ဟုစြဲၿမဲထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ျပည္သူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိသြားေစမည့္ ကုန္က်တန္ဖိုးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္မ်ားစဥ္းစား ထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီ၏မဟာဗ်ဴဟာသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာတြင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား နည္းစနစ္မွန္မွန္ႏွင့္ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းမွေန႕စဥ္လွဳပ္ရွားရုန္းကန္မႈမ်ားတြင္တာဝန္သိသိျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သာ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ားအားစုေဆာင္း အားျဖည့္တင္းရန္၊ ဌားရမ္းသံုးရန္၊ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္စသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။ MYTCL ၏ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ားစုတြင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္္မည္မဟုတ္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

လူသားအရင္းအႏွီးအတြက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း

ေရရွည္တစ္ဦးခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာဝန္ထမ္း၏တာဝန္ရွိမႈအျဖစ္ ရွိေနေသးပါသည္။ သို႕ေသာ္ကၽြန္ေတာ္မ်ား MYTCL မွယံုၾကည္သည္မွာဝန္ထမ္းတစ္ဦးကိုဌားရမ္းအသံုးျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္ယူမႈသည္ဝန္ထမ္း၏ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းအား ဗဟုသုတကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ တက္စြမ္းႏိုင္မႈတို႕အရဌားရမ္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ အကယ္၍မ်ား ေနရာ၊ရာထူးအဆင့္အတန္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအေနႏွင့္ ဤသို႕ ျဖစ္သြားခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ MYTCLသည္ လူမႈေရးကူညီမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ လူသား အရင္းအႏွီးတြင္ထိန္းသိမ္းျမွဳပ္ႏွံေပးထားပါသည္။ MYTCLတြင္ လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ခ်ိန္နာရီရွည္ၾကာစြာလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ တိုးပြားလာေသာတာဝန္ယူမႈမ်ားကို အမွန္အကန္ လက္ခံယူျခင္းတို႕အားျဖင့္ရင္းႏွီးထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွစ္ခုစလံုး တို႕အတြက္ အရင္းအႏွီးတစ္ရပ္အေနႏွင့္ လူသားအရင္းအႏွီးအား လက္ေတြ႕တည္ေဆာက္ပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသစ္အဆန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဖန္တီးတည္ထြင္ျခင္းမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာတန္ဖိုး ကိုသိနားလည္သလို ကၽြန္ေတာ္မ်ားဝန္ထမ္း၏အေျခခံပညာေရးကိုစဥ္ဆက္မျပတ္တန္ဖိုးရွိမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။
ယေန႕ေခတ္လုပ္ငန္းအေနအထားအရ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျပာင္းလဲေနေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ အသံုးခ်သြားရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရာထူး အဆင့္အတန္းရရွိေစေသာတစ္ဦးခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရမည္ ကိုကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း ကအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံပါသည္။ အားလံုးေသာတစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းအားလံုးအားေပးထားသည့္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းရွိ၍ ဦးေဆာင္နိုင္သူမ်ားအားကၽြန္ေတာ္မ်ားဘာေတြလုပ္ကိုင္ ေနသည္ႏွင့္ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ေနသည္တို႕ကိုဦးတည္သြားသည့္ အဆင့္(၄)ဆင့္အရ ပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္နည္းဗ်ဴဟာ(၄)ဆင့္သည္-
(၁) ဦးေဆာင္မႈအသိပညာႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအားသစ္ေလာင္းေပးျခင္း။
(၂) အလုပ္သမားမ်ားအတြင္း ဦးေဆာင္မႈအမူအက်င့္မ်ား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း။
(၃) ဦးေဆာင္သူတို႕၏တာဝန္မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း။
(၄) ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏လူမ်ားအားဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပး ျခင္း။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆင့္ျမင့္လူမ်ားအားေရြးခ်ယ္၊ ဌားရမ္း၍ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကုမၸဏီအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္ရွိေသာ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာရန္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ယံု ၾကည္ပါသည္။ ဤလူမႈအေဆာက္အအံုသည္ အစဥ္အတိုင္း ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ အက်ိဳးျပဳေစပါသည္။
 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏လူမ်ား ေျပာဆိုသည္ကိုနားစိုက္ေထာင္ေပးျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူမ်ားေျပာဆိုသည္ကိုနားမေထာင္ပဲ ၎တို႕ကိုပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္ တို႕သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ား၊ ဦးေဆာင္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အာရံုစူးစိုက္မႈရွိေသာအဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ သမရိုးက် (သို႕)သမရိုးက် မဟုတ္ေသာ ေလ့လာတိုင္းတာခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူမ်ားအားစိတ္ဝင္စားလာ ရန္အရည္အေသြးႏွင့္ အေႏွာင့္အသြားမလြတ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ နည္းမ်ား တမင္ရည္ရြယ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ တံခါးဖြင့္မူဝါဒအရ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္လိုက္ေလ်ာ ေပးႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားအားတင္ျပနိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဤႏွစ္ဦး နွစ္ ဖက္ျမင္သာသည့္နည္းလမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕လူမ်ား ဘာလိုအပ္ေနသည္ကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ၿပီးေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ ေက်နပ္အားရေသာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုသို႕ ဦးတည္ရာတြင္မ်ားစြာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။
 

စိန္ေခၚမႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူး

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုေပးႏိုင္ျခင္း၊ ၎တို႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားေစႏိုင္ျခင္း တို႕အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႕မ်ားစြာဂုဏ္ယူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အဆင့္အသီးသီးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တို႕၏ပုဂၢလိက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားလည္းေပးထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူမ်ား အား၎တို႕၏လုပ္ငန္းတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းျပင္ပရွိ တိုးတက္မႈအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစႏိုင္ေစေသာ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္၍ ကုမၸဏီ၏ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။

 

 

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.