ေဒသခံမ်ားအတြက္လူမႈဖြံ.ျဖိဳးေရးတာ၀န္

လူမႈေရးကူညိမႈအဖြဲ႕တည္ေထာင္ျခင္း
MYTCL ၏အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္ - ISO 26000 & AA 1000 ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

 

လူမႈေရးကူညီမႈအဖြဲ႕ (CSR) သည္ေဒသခံလူထု၏ လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးေစရန္ (စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူေနမႈအဆင့္ အတန္း) သာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာ ယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္မွ တာဝန္လႊဲအပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္၊ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္၊ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီခ်က္ (ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္) ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ ေဒသခံလူထု အတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႕အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံ ေရး။

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ လူမႈေရးကူညီမႈအဖြဲ႕ (CSR) အစီအစဥ္မ်ား သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား (ေရကားျဖင့္ ေရလႉဒါန္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုမ်ား၊ ေဆးရံုသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႏႈတ္ ေျမာင္း တူေဖာ္ျခင္း၊ အစရွိသည့္)၊ လူမႈ အရင္းအႏွီး တည္ေထာင္ျခင္း (HIV ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပညာေပးေရး၊ ဖိုမ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ၊ မီသားစုဘဝေရွ႕ေရးစီမံခ်က္အေရးပါမႈ၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းတိုးတက္ေစရန္ အစ ရွိသည္မ်ား) ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္တည္ေထာင္ျခင္း (အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသခံလူထုအားအလုပ္ခန္႔ထား ႏိုင္ရန္သင္တန္းေပးျခင္း သိုမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္တရိုက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ခန္႔ထားျခင္း၊ အေသး စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ခ်ည္ ထည္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံံေပးျခင္း၊ အစရွိသည္) တို႔တြင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသတြင္း သတၱဳတြင္း အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ CSR ၏စီမံခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္႔႔ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ မွန္မွန္ကန္ကန္တင္ျပလာေသာ ကူညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 
၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္စီမံခ်က္သည္ ေရတိုေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားကိုဖယ္ရွားပစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနေသာ လူမႈဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္သက္တာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ " ေရရွည္တည္တံ့ေသာလူမႈအသိုက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီ အစဥ္မ်ား"ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အေမြအႏွစ္ အမ်ားစုမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သတၱဳထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဝန္းက်င္ရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုအား သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္း၊အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ခ်န္ထားခဲ့ျခင္း မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ MYTCL၏၂၀၁၇-၁၈(CSR) အစီအစဥ္ မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းေဒသ ျပင္ပဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈ ရွိေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတိုင္း က်င့္သံုးလိုက္နာ ျခင္းတို႕ကို အေလးထားေဖာ္ထုတ္ရန္ တြန္းအားေပးသြားရပါမည္။ အဆိုပါေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာမွာ MYTCL၏ ကူညီပံ့ကိုးမႈမရွိဘဲ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးခ်ိန္တြင္ေဒသခံမ်ားသည္ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ဆက္လက္ရွင္သန္သြားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္ေသာ၊ အသစ္ျပန္လည္မရရွိႏိုင္ေသာ၊ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ၊ ေဒသခံတို႕၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာအရင္းအႏွီးအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသြားႏိုင္ပါသည္။

ေပါင္းစုလူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာအေရးႀကီးလုပ္ငန္းမ်ား

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) အားရႈျမင္သံုးသပ္၍ MYTCLသည္ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ေပါင္းစုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံကိုကနဦးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္၏အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ UNDP မွခ်မွတ္ထားေသာ "ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈလုပ္ငန္း"မ်ားပါဝင္ႏိုင္ရမည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ရမည္။ လူတန္းလႊာအားလံုးသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီး ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားမွရရွိလာေသာအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုခြဲေဝခံစားျခင္းႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း" တို႕အေပၚရပ္တည္ထားပါသည္။ ယခင္ပိုင္ဆိုင္သူမွ အေမြအႏွစ္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထာၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္းသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ခြဲျခားလုပ္ကိုင္ထားရမည့္လုပ္ငန္း လစ္ဟာေနခဲ့ ပါသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္ပန္းတိုင္မ်ားရွိခဲ့ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား သို႕မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း ႀကီးထြားစည္ပင္မႈတို႕အတြက္ေရရွည္အစီအမံမ်ားမရွိခဲ့ပါ။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အနည္းငယ္သာလုပ္ေဆာင္ေပး ထားခဲ့ပါသည္။ အဓိကအေလးထားခဲ့ရမည္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္အက်ိဳးျပဳေစသည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚအေျပာင္းအလွည့္တစ္ရပ္သည္ ပံုေသလုပ္ရမည့္လုပ္ ငန္းႏွင့္ လႊဲေခ်ာ္ေနခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ား၏ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတူ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္လာရန္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း အေပၚအမွီသဟဲျပဳေနရျခင္းေလ်ာ့နည္းေစရန္အေသးစားလုပ္ငန္းႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းစေသာ အျခား လုပ္ငန္းသစ္မ်ားတည္ေထာင္ေပးသြားရန္ အနီးကပ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးလွံဳ႕ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သတၱဳတြင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းတို႕အၾကား သင့္ေတာ္ ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လံုးဝလစ္ဟာေနေသာဧရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈေရးက႑အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လူသားရင္းျမစ္မ်ား၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္မိတ္ဖက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ MYTCL တြင္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို စီမံကိန္း ကာလ၁၅ႏွစ္အတြင္း စတင္ႏိုင္မည္ဟုခန္႕မွန္းထားပါသည္။ IDAP ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္တိုးတက္ေအာင္ျမင္သြားရန္ ဆက္လက္မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
ေနာက္ဆံုးမိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္အကိုင္ဆံုးရံႈးသြားျခင္းႏွင့္ အေျခခံအ ေဆာက္အံုစေသာႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ေရရွည္လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ပံုစံငယ္တစ္ခုကို MYTCLမွ စီမံခ်က္ခ် တည္ေထာင္သြားရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ စီမံခ်က္ ၏ေအာင္ျမင္ေသာ အေကာင္အထည္မႈသည္ တိုင္းျပည္၏အႀကီးမားဆံုးေသာ၊ သတၱဳတြင္းတြင္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံငယ္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ပဲ့တင္ရိုက္ခတ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအေပၚ တိုင္းျပည္၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ထူးထူးျခားျခား ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားပါမည္။
အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးမွ "ပိုင္ဆိုင္မႈ" အတြက္ေသခ်ာေစရန္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္း ပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍ ၂၀၁၇-၁၈ CSR ဘ႑ာေငြတြင္ေအာက္ပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္ရပါ မည္။
• မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆံုး၍ ဤဧရိယာမွ မဖယ္ရွားမီ ေဒသခံမ်ား ဘဝရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာေစမည့္ MYTCL မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမည့္ျဖစ္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ ေသာေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလႊဲတည္ေထာင္ေပးရန္၊ အလံုးစံုေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈ နည္းစဥ္တစ္ရပ္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအား အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေဖာ္ထုတ္သြားရန္
 
• ေရြးခ်ယ္ထားေသာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးပံုစံငယ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား သို႕မဟုတ္ အေသးစိတ္ကုန္က်စရိတ္ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 
• အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သြင္းအားစုလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးျခင္းမ်ား၊ သင့္ေတာ္ေသာေျမအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥး္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သီးႏွံမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕အမ်ိဳးအမ်ိဳး ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ နည္းပညာမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမငယ္မ်ား အတြက္ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ေရေပးေဝမႈ စနစ္စသည္တို႕ကို ေအာင္ျမင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏိုင္ေသာ၊ တိုးတက္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ သြားရန္။
 
• အေသးစားႏွင့္ အလတ္စာလုပ္ငန္းမ်ား HIV/AIDS ႏွင့္ အသဲေရာင္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကုသမႈအေထာက္ အကူျပဳစီမံကိန္းမ်ားတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ျမင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္။
 
• ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခရွိေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းနည္းစဥ္အား တန္ဖိုးခ်င့္တြက္ျခင္းစေသာအခ်က္ မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ MYTCL အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကိုျပဳစုသြားရန္။

• ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MYTCL၏ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ MYTCL ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရည္ရြယ္ထားေသာေက်းရြာမ်ား၊ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ မိတ္ဖက္ျပဳ ဖန္တီးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေသာ သင္တန္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း။
 
• သတၱဳတြင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႕အၾကားေပါင္းကူးဆက္သြယ္မႈတစ္ရပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.