လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

water storage tank with fence 01

ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာသည္ သတၱဳတြင္း၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ေျမမ်ားဆုံးရႈံးျခင္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာမႈပိုမိုခံစားရသည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ သတၱဳတြင္းငွားရမ္းခ နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ႏွင္းဆီေတာင္ ေဒသမ်ားပါ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံလယ္သမားမ်ားကို ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕၍ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးခဲ့သည္။ ထိခိုက္နစ္နာရေသာ လယ္သမားမိသားစုမ်ားအတြက္ သီးႏွံအက်ိဳးခံစားခြင့္အျပင္ သတၱဳတြင္းတြင္ေနာက္ထပ္အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၄၀ ကို ေက်းရြာေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ ေရႊပန္းခိုင္ရြာသားမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခ်သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

myasein garage 001

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာယန္စီမွ CSD / CSR အဖြဲ႕သည္ ရြာသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုအၿမဲတမ္းရွာေဖြေနလ်က္ရိွပါသည္။ ျမစိမ္းေက်းရြာသည္ရြာငယ္ေလးျဖစ္ၿပီးယမားေခ်ာင္းႏွင့္ျမရိပ္ေက်းရြာၾကားတြင္တည္ရွိပါသည္။ ျမစိမ္းေက်းရြာသည္ ဖြံံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာေက်းရြာတစ္ရြာ ျဖစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားအမ်ားစုသည္ ႐ိုးသားၿပီးတစ္ဦး ကိုတစ္ဦး ကူညီၾကၿပီးရပ္ရြာကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္ ၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ CSD / CSR လွဴဒါန္းမႈအစီအစဥ္အရ၊ ဤျမစိမ္းေက်းရြာအား ႏွစ္စဥ္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ့ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာဦးပိုင္မွ ၎တို႔ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

sei htandawgyi school hall 01

ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ သည္ႏွစ္စဥ္CSD / CSR လွဴဒါန္းမႈအစီအစဥ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ရြာသာ စမ္းေရ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ယမားေခ်ာင္း ႏွင့္ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ျမစ္ဆုံနားတြင္တည္ရွိသည္။ေက်းရြာ၏တည္ေနရာေၾကာင့္ ျမန္မာယန္စီ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ထိခိုက္မႈမရွိေသာေက်းရြာဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဒသတစ္ခုလုံး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာရွိျပည္သူလူထုအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဦးပိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာယန္စီ မွေပးအပ္ေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ CSD / CSR ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတြက္၊ဆည္ထန္းေတာႀကီး ကပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကိုေတာင္းခံခဲ့သည္။ ေက်းရြာသည္ လက္ရွိေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းခန္းမတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

continue ayegonschool building 01

ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးသည္ လူတစ္ ဦး ခ်င္းစီအား လူမႈေရးအရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀ ကို မည္သို႔ ဦးေဆာင္ရမည္ကို ပညာေရးက သင္ၾကားေပးသည္။ ေအးကုန္းရြာသည္ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ CSR ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

kangon concrete road 01

ရြာတိုင္းအတြက္ လမ္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ S&K ဧရိယာ၏ေဘးတြင္တည္ရွိေသာ ကံကုန္းေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီ၏ အဖြဲ႕အစည္းတြင္္အၿမဲတမ္း ဦးစားေပးေသာရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာယန္စီသည္ေက်းရြာ ၁၈ ရြာအတြက္လိုအပ္ေသာ CSR ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ဒီႏွစ္တြင္ ကိုဗစ္၁၉ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူစုလူေ၀းမ်ား ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ CSR လုပ္ငန္းမ်ား ေနွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါသည္။

donation of disinfection 01

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါမ်ား စတင္ျပန္႕ပြားလ်က္ရိွသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ Sodium Hypochlorite (Bleaching Liquid) မ်ား မျဖစ္မေနလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.