ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၾကမ္းခင္းျခင္း

monastery flooring 01

ျပည္သူႏွင့္ဆက္ဆံေရးဌာနဆိုသည္မွာ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳ ဆက္ဆံရေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလုပ္ကြက္အတြင္း ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ရြာေပါင္း၁၈ရြာရိွပါသည္။ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင္႕ ထိခိုက္ဆံုးရႈံမႈမ်ား မရွိပါ။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမႈ CSD/CSR ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘက္ဂ်က္ေငြမ်ား ဤေက်းရြာသို႕ထည္႕သြင္းရန္အတြက္ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္႕မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကပါသည္။

ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း သီရိေဇယ်ာဘံုပ်ံ(၃)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ၾကမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ထိုလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာဦးပိုင္မွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားမွ အသံုးျပဳရန္ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ထိုအတြက္ ျမန္မာယန္စီမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ စုစုေပါင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း၁၀၀ လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။ေက်းရြာ(၅)ဦးေကာ္မတီမွ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ႔၍ ယခုအခါတြင္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါသည္။

monastery flooring 02

monastery flooring 03
monastery flooring 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.