ေျမ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္လူမႈေရးအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ေပးျခင္း

myasanebuilding 01

ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာယန္စီ အတြက္အဓိက ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာဦးပိုင္ကုမၸဏီတို႕သည္ သတၱဳတြင္းေနရာအနီးရွိေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ရပ္ရြာလူထု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အၿမဲဦးစားေပးစဥ္းစားပါသည္။ CSR ၁၈ရြာရိွသည့္အနက္ ျမစိမ္းေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္တည္ရိွေသာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထိုေက်းရြာတြင္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေနရာလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေငြႏွင့္ ၅ဦး ေကာ္မတီတို႔မွ ျမန္မာယန္စီအား ထိုလိုအပ္ေသာေျမႏွင့္အေဆာက္အဦး ၀ယ္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ၃၅ေပ ပတ္လည္ေျမေနရာ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ အက်ယ္၂၇ေပ အရွည္၂၄ေပ ရိွေသာ လူမႈေရးသံုးအေဆာက္အဦးကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSD/CSR ဘတ္ဂ်တ္မွ အသံုးျပဳခဲ႔ပါသည္။ထိုလူမႈေရးသံုးအေဆာက္အဦးသည္ ရြာ၏အ၀င္၀တြင္ တည္ရိွပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေမလ ၃၁ရက္ ၂၀၁၉ တြင္စတင္ေဆာက္ရြက္ခဲ႔ၿပီးယခုအခါၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈,၉၄၂,၉၈၃ ျဖစ္ပါသည္။

myasanebuilding 02
myasanebuilding 03
myasanebuilding 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.