ျမရိပ္ေက်းရြာ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း

myayakeschool 01

ပညာေရးသည္လူတစ္ဦး ၏ဗဟုသုတ၊ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုတိုးတက္ေစၿပီး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သေဘာထားကိုတိုးတက္ေစသည္။ ပညာေရးသည္လူတိုင္းအတြက္အေရးႀကီးသည္။ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ဤ အခ်က္ကိုအၿမဲတမ္းဦးစားေပးစဥ္းစားပါသည္။

 ျမရိပ္ေက်းရြာသည္ျမစိမ္းႏွင့္ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ ၾကားတြင္တည္ရွိပါသည္။ ျမရိပ္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စာသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါသည္။ ျမရိပ္ေက်းရြာမွ ေက်းရြာဥကၠဌဦးမင္းေအာင္မွ (၅)ဦးေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်းရြာတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းသည့္ ရန္ပံုေငြမွ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ျမန္မာယန္စီသည္ ေပ၁၂၀ အရွည္ႏွင့္ ေပ၃၀ အက်ယ္ရွိေသာေက်ာင္းအေဆာက္အ ဦး ကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSD / CSR ဘတ္ဂ်က္မွကုန္က်ၿပီး စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၅,၂၅၀,၀၀၀.၀၀ျဖစ္ပါသည္။

myayakeschool 02
myayakeschool 03
myayakeschool 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.