ေအးကုန္းေက်းရြာ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း

ayegoneschool 01

ပညာေရးကကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာကိုေပးၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာ အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစသည္။ ပညာေရးသည္ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာသည့္ ဘ၀ ကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ကူညီေပးပါသည္။ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအးကုန္းေက်းရြာသည္ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ CSR ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

ေအးကုန္း ေက်းရြာသည္ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာအနီးတြင္တည္ရိုပါသည္။ ေအးကုန္းေက်းရြာသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေဝးကြာၿပီး စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္း ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာယန္စီ သည္ CSD / CSR စီမံကိန္းမွလိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုလွဴဒါန္းပါသည္။ေအးကုန္းေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စာသင္ခန္း ေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါသည္။ ေအးကုန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းမင္းဦး သည္ အဖြဲ႕၀င္၅ ဦး ပါေသာ CSRေကာ္မတီႏွင္ ့ညႇိႏႈိင္းၿပီးေက်းရြာကိုယ္စား ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေရး အတြက္ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ျမန္မာဦးပိုင္ တို႔အား၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္မွလွဴဒါန္းရန္ ေက်းရြာကိုယ္စားေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ ျမင့္ေက်ာ္ေဇာဟိန္းကုမၸဏီသည္ဤစီမံကိန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေမလ (၇) ရက္ေန႔တြင္အဓိကတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးယခုေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့သည္။အေဆာက္အဦးအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၆၀ ေပ ႏွင့္ ေပ၃၀ ရိွပါသည္။ဒီေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၆၉.၇၇ ကုန္က်ခဲ႔ပါသည္။

ayegoneschool 02

ayegoneschool 03
ayegoneschool 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.