ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ျခံစည္းရိုးကာျခင္း

htanaungoneschool 01

ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႕သည္ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး  စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္တိုက္႐ိုက္ႏွင့္သြယ္ဝိုက္ထိခိုက္ႏိုင္ေသာေက်းရြာမ်ားကို ကူညီေပးလ်က္ရိွပါသည္။ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာသည္ စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း၏အေရွ႕ဘက္ရွိ ေဝးလံေသာေဒသတြင္တည္ရွိၿပီး စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းမွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာယန္စီသည္ CSR ဘတ္ဂ်က္မွပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွပါသည္။

 ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာတြင္ မိဘမဲ့ပရဟိတေက်ာင္းဟု လူသိမ်ားသည့္ ပညာပေဒသာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေက်ာင္းသည္  ရတနာဘုံျပန္ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSR ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ထန္းေနာင္းကုန္းေက်းရြာသည္ ထိုမိဘမဲ႔အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၿခံစည္း႐ိုးအတြက္ ျမန္မာယန္စီသို႔လွဴဒါန္းရန္ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ ေနရာထိုင္ခင္းရိွရံုသာမက လံုၿခံဳစြာ ပညာသင္ၾကားရန္လဲ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ တင္ဒါေခၚယူ၍ ျပည္ကမာၻေက်ာ္ ကုမၸဏီအား လုပ္ေဆာင္ ေစခဲ့ရာ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၂၆.၃၂ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေမလ ၂၈ ရက္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီးယခုေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

htanaungoneschool 02

htanaungoneschool 03
htanaungoneschool 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.