ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ CSR ၿပီးစီးမႈမ်ား

yegyibin 01

ျမန္မာယန္စီ၏ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဌာနသည္ အဓိကအားျဖင့္ တရားမွ်တမႈ၊တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေပၚ အေျခခံ၍လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီမွ အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေသာ ေက်းရြာ၁၈ရြာ ရိွပါသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာသည္ ေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေက်းရြာ (၅)ဦးေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတို႕မွ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ျမန္မာဦးပိုင္သို႕ လူမႈေရးကား(၂)စီးထားရန္ (၁၀၀ေပx၇၅ေပ)ေျမကြက္၊ (၄၀-၂၄)ေပအေဆာက္အဦးႏွင့္ ျခံစည္းရိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရသန္႔စက္(၂)လံုး၊ အေဆာက္အဦး ၊ျခံစည္းရိုး၊ မီတာ ေရေမာ္တာႏွင့္ေရပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းေပးျခင္း၊ ၂၃၀ေပ အုတ္တံတိုင္းကာရံျခင္း(ေျမာက္)၊ ၃၄၀ေပ အုတ္တံတိုင္းကာရံျခင္း(အေရွ႕)၊ ၆၆၀ေပ ခ်ိန္းလိပ္ကာရံျခင္း(မ-န)၊ ၁၈ေပအက်ယ္ မုဒ္ဦးအပါတံခါးတပ္ဆင္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာ(၅)လံုးႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းတို႕ကိုေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ထိုေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ေက်းရြာ(၅)ဦးေကာ္မတီမွ ဦးစီးကာေဆာက္လုပ္ခဲ႔ရာ ကြန္ျပဴတာ(၅)လံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းမွလြဲ၍ က်န္လုပ္ငန္းမ်ားမွာၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉,၅၀၉.၉၈ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာယန္စီမွလဲ ထိုကဲ႕သို႕ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရသည့္အတြက္မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

yegyibin 02

yegyibin 03
yegyibin 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.