ကံကုန္းရြာတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းလွဴဒါန္းျခင္း

kangon concrete road 01

ရြာတိုင္းအတြက္ လမ္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ S&K ဧရိယာ၏ေဘးတြင္တည္ရွိေသာ ကံကုန္းေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီ၏ အဖြဲ႕အစည္းတြင္္အၿမဲတမ္း ဦးစားေပးေသာရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာယန္စီသည္ေက်းရြာ ၁၈ ရြာအတြက္လိုအပ္ေသာ CSR ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ဒီႏွစ္တြင္ ကိုဗစ္၁၉ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူစုလူေ၀းမ်ား ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ CSR လုပ္ငန္းမ်ား ေနွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္မွ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ မည္သည့္စီမံကိန္းကအဓိက ျဖစ္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီမွာတာဝန္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြက္ ကံကုန္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင္ ့အတူ(၅)ဦးေကာ္မတီမ်ား၊ေက်းရြာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လႈဒါန္းသည့္ ရန္ပုံေငြမွ ေက်းရြာအတြက္ ကြန္ကရစ္လမ္းေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ CSR ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ၎တို႔ေက်းရြာ CSR / CSDစီမံကိန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လွဴဒါန္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေတာင္းခံမႈအတြက္ေက်းရြာ၏ဝင္ေပါက္လမ္း အတြက္အရွည္ ၁၅၀၀ ေပႏွင့္ ၂၂ ေပအက်ယ္၊ ေက်းရြာအဓိကဆက္သြယ္ေရးလမ္းအတြက္ ၇၀၀ ေပအရွည္ႏွင့္ ၂၃ ေပအက်ယ္ရွိလမ္းႏွင့္ေပ ၉၀၀ အရွည္ႏွင့္ ၁၆ ေပအက်ယ္ရိွ ေက်းရြာဝင္ခြင့္လမ္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ အလွဴေငြမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ ျမန္မာယန္စီ ၏ ဦးစားေပးမႈမွာ CDD - Community-Driven Development ကိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ိုက္ကိုအဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦး ပါေကာ္မတီသို႔တိုက္႐ိုက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာလူထုအား အက်ိဳးျပဳေစပါသည္။ ယခုလမ္းအား စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၀၀၀ ကုန္က်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


kangon concrete road 02

kangon concrete road 03
kangon concrete road 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.