ေအးကုန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦးၿပီးစီးျခင္း

continue ayegonschool building 01

ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးသည္ လူတစ္ ဦး ခ်င္းစီအား လူမႈေရးအရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀ ကို မည္သို႔ ဦးေဆာင္ရမည္ကို ပညာေရးက သင္ၾကားေပးသည္။ ေအးကုန္းရြာသည္ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ CSR ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

ေအးကုန္း ေက်းရြာသည္ S&Kစီမံကိန္းႏွင့္ အလြန္ေဝးေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမရွိပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေျမယာဆုံးရႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္စီမံကိန္းမွ ရပ္ရြာတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာယန္စီ မွခြဲေဝေပးထားေသာ CSD / CSR ရန္ပုံေငြမွ အလွဴေငြမ်ားကိုအျခားေက်းရြာမ်ားႏွင့္အညီဤေက်းရြာသို႔ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ေအးကုန္း ေက်းရြာ ရွိအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၏ လက္ရွိအေဆာက္အ ဦး သည္ တိုးခ်ဲ႕ေနေသာေက်းရြာသို႔တက္ေရာက္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမေပးႏိုင္ပါ။ ေအးကုန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွဖြဲ႕စည္းထားေသာ CSR ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSR ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ CSR ႏွစ္ပတ္လည္ရန္ပုံေငြမ်ားမွ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံကို လွဴဒါန္းရန္ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာ့ဦးပိုင္သို႕ ေက်းရြာကိုယ္စားအေနျဖင့္ အဓိကေတာင္းဆိုၿပီးေတာင္းဆိုခ်က္ကိုသေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနအရ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကိုမၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါ။ ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ CSR / CSD ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ေဆာက္လုပ္ေရးကိုအၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အေနာ္မာ ကုမၸဏီသည္ ဤစီမံကိန္းကိုယခုႏွစ္တြင္ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤေက်ာင္း၏ဧရိယာမွာေပ ၆၀ ရွည္ၿပီး ေပ ၃၀ အက်ယ္ရွိပါသည္။ ဤေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာျမန္မာေငြ ၁၂,၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။

continue ayegonschool building 02
continue ayegonschool building 03
continue ayegonschool building 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.