ဆည္ထန္းေတာႀကီး CSR ပညာေရးစီမံကိန္း

sei htandawgyi school hall 01

ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ သည္ႏွစ္စဥ္CSD / CSR လွဴဒါန္းမႈအစီအစဥ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ရြာသာ စမ္းေရ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ယမားေခ်ာင္း ႏွင့္ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ျမစ္ဆုံနားတြင္တည္ရွိသည္။ေက်းရြာ၏တည္ေနရာေၾကာင့္ ျမန္မာယန္စီ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ထိခိုက္မႈမရွိေသာေက်းရြာဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဒသတစ္ခုလုံး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာရွိျပည္သူလူထုအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဦးပိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာယန္စီ မွေပးအပ္ေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ CSD / CSR ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတြက္၊ဆည္ထန္းေတာႀကီး ကပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကိုေတာင္းခံခဲ့သည္။ ေက်းရြာသည္ လက္ရွိေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းခန္းမတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးသည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို ၅ ဦး ပါ CSR ေကာ္မတီႏွင့္ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။ ကန္ထ႐ိုက္တာစီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအ၀င္ ေက်းရြာလူထုအားလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး၏အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရန္ ျမန္မာယန္စီ ၏လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ CSR / CSD ၂၀၁၉-၂၀၂၀ စီမံကိန္းမ်ား၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ CSR ႏွစ္ပတ္လည္ရန္ပုံေငြမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ကြန္ကရစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္သံမဏိကိုယ္ထည္မ်ားျဖင့္ေက်ာင္းခန္းမေဆာက္လုပ္ရန္ကိုသေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းခန္းမအေဆာက္အဦးသည္ ယခုအခါကမၻာလုံးဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကိုစတင္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ၏ ၅ ဦး ပါေကာ္မတီမွတိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ ႏွင့္ ျမန္မာဦးပိုင္ မွလွဴဒါန္းခဲ့သည့္စုစုေပါင္းက်ပ္ ၃၁,၅၀၀,၀၀၀ သည္အရွည္ေပ ၁၂၀ ရွိၿပီးအက်ယ္ေပ ၄၀ အျပည့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

sei htandawgyi school hall 02
sei htandawgyi school hall 03
sei htandawgyi school hall 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.