ႏႈတ္ခြန္းဆက္လႊာ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

mytcl managing director
မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ရယူၿခင္း
က်ယ္ၿပန္႔ေသာေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးအၿမတ္မွ်ေဝမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳး အၿမတ္ရရွိေစႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ အတူတကြအားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈၿဖင့္ တင္ဆက္လုိက္ရေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ဆ႒မအႀကိမ္ထုတ္အစီရင္ခံစာမွ ႀကိဳဆုိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ေႀကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ၇ ႏွစ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၿမန္မာႏုိင္ငံ သားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သာမက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ တန္ဖိုးထားရၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေၿပာဆုိမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ထုိက္တန္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆက္လက္တုိးတက္မႈမ်ားကို အတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ႀက သလုိ ေႀကးနီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၊ မတည္ၿငိမ္မႈ တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဆုံးမရွိ၊ ၿပင္းထန္ေသာမုန္တုိင္းမ်ားအႀကားတြင္လည္း အတူတကြရုန္းကန္ခဲ့ႀကရပါသည္။ တကယ့္ကို အသိအမွတ္ၿပဳဖြယ္ရာအဖြဲ႕တစ္ခုအၿဖစ္ တစ္သားတည္းေပါင္းစည္းၿပီး ႀကံဳေတြ႕လာေသာအခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ႀကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ ထက္ၿမက္ေသာ အသိဉာဏ္ပညာ ႏွင့္ တမူထူးၿခားေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးမ်ား၏ ေရာင္ၿပန္ ဟပ္မႈအေနၿဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာအခက္အခဲမ်ားအႀကားမွ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအတြက္ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာဆန္းသစ္တီတြင္မႈမ်ားတြင္ မဆုတ္မနစ္ေသာယံုႀကည္မႈမ်ားခုိင္ခုိင္မာမာထားရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္းၿဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈတုိးၿမွင့္ႏုိင္ခဲ့ၿခင္း ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေကာင္းမြန္ဆုံးအေၿခအေနသုိ႔ၿမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး အသိအမွတ္ၿပဳရ မည့္ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အေမွ်ာ္အၿမင္ရွိေသာရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမႈအၿဖစ္ လြန္တူးစမ္းသပ္မႈ မီတာ ၃၀၀၀၀ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္းၿဖင့္ ေႀကးနီသတၱဳရုိင္းအရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သတၱဳတြင္း၏သက္တမ္း ႏွင့္ MYTCL ၏ အနာဂတ္ကို တိုးၿမွင့္ႏုိင္ခဲ့ပါ သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Chinese Academy of Sciences ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေပါင္းဖက္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အေနၿဖင့္ သတၱဳေပ်ာ္ရည္ထုတ္ယူေသာသတၱဳရိုင္းပုံမ်ားအႀကား ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္က ထားရွိခဲ့ေသာ သတၱဳရိုင္းပုံမ်ားမွေန၍ ေႀကးနီၿပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး မၿဖစ္ႏုိင္ဟုထင္ရေသာအရာမ်ားကို ၿဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ One Belt - One Road ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး MYTCL ၏ ထူးခၽြန္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို Chinese Academy of Sciences တြင္ ပညာသင္ႀကားႏုိင္ေစမည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဤေအာင္ၿမင္ေနေသာကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌ ႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ႀကားေရးမွဴးတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿပည့္ဝခုိင္မာေသာေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ႏွင့္အတူ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ယန္စီဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနေသာအနာဂတ္ကိုဖန္တီးရန္ အတြက္ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းႀကၿပီး တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံ အႀကား ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာဆက္ဆံေရးကို ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႀကလိမ့္မည္ဟု ေလးေလးနက္နက္ယုံႀကည္ပါသည္။
Zhang Yupeng
ဦးေဆာင္ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ႏွင့္ ဥကၠ႒
Myanmar Yang Tse Copper Limited
 

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.