ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အခြင့္အလမ္းမ်ား
 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း အဆင့္တိုင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ ပင္ရင္းတစ္ခုစီ ရွိၾကပါသည္။ သီးသန္႔ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျဖစ္၊ သီးသန္႔ေနရာတစ္ခုမွာပင္ စီးပြားေရးလုပ္လုပ္ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခု၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ဆႏၵတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈနယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ သင္၏ ကြ်မ္းက်င္မႈကို ျပသခ်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထိုသို႔က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။
သင့္ဘဝအတြက္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားကိုရွာေဖြေနပါသလား? ကြ်ႏ္ုတို႔သည္သင့္အား ေတြ႕ျမင္ခ်င္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ဓာတ္ပံု၊ သင္၏ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကိုပါပူးတြဲ၍အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနသို႔ဆက္သြယ္ေပးပါ။
 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းသို႔သြားပါ

 
ေမးခြန္းမ်ား?
 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား(FAQ)ကို သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ FAQ's section တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

View FAQ's section

 

 

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.