အလုပ္ႏွင့္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား လိုက္လံရွာေဖြေနပါသည္။

1. ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန

2. လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာန

3. စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန

4. အႀကီးစားပစၥည္းစက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန

5. ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအင္ဂ်င္နီယာဌာန

6. ဝါရင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပ၍အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အလုပ္ဆိုင္ရာ၊ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၏ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္းေထာက္ခံစာ၊ မၾကာေသးမီကရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္ပို႔ဓါတ္ပံု(၁)ပံုႏွင့္ အမ်ိဳး သားမွတ္ပံုတင္ကဒ္တို႔ပူးတြဲ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္
 
မံုရြာဌာနခ်ဳပ္
စံပယ္၊ေၾကးစင္မိုင္း
ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္, မံုရြာ
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန
ဖုန္း-ဝ၇၁-၂၂၂၂၆,ဝ၇၁-၂၂၅၂၃
ဖက္စ္ -ဝ၇၁-၂၂၅၂၂

အီးလ္ေမးလိပ္စာThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.myanmaryangtse.com

ျမန္မာယန္စီေက့ာပါးလီမိတက္
 
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး
(၇ဝ) (အိုင္) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း၊ျပည္လမ္းမႀကီး
လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန
ဖုန္း-ဝ၁-၅၁၄၁၉၄-၇
ဖက္စ္-ဝ၁-၅၁၄၂၀၈

အီးလ္ေမးလိပ္စာ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

မွတ္ခ်က္ ။ အလုပ္ခန္႔ထားမႈသည္ အၿမဲတမ္း ျမန္မာယန္စီေက့ာပါးလီမိတက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္မွီတည္ေနပါသည္

    Strategy Report 2019-2020

     

    MYTCL Logo Footter

    Please publish modules in offcanvas position.