စီးပြားေရးရာ

ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္သူမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ၎တို႔၏ဘ၀အဆင့္အတန္းပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဘ၀သက္တမ္းအတြင္း ပိုမို တိုးတက္ေရးအတြက္ ထိ္န္းခ်ဳပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းတရပ္ျဖစ္သည္။

သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္ျမဲေသာဖြဲ႔စည္းေနထိုင္သူမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆက္စပ္ပံု

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးသည္ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရး ကုပၼဏီမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးၾကီးေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ စြန္႔စားရမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ္လည္းအမ်ားအားျဖင့္လူမႈေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာအေပ်ာ့စားကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ စြန္႔စားရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာလွ်က္ရွိသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ခံယူရမႈတြင္ လူမႈေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားကထိခိုက္နစ္နာေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေရးယူျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ သာမက သက္ဆိုင္သည္႔ အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္ႏွင္ ႔အိမ္နီးနားခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ား တြင္ပါ ေရရည္တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈ၏တိုးတက္ေရး ကိုေဆာင္ ရြက္ထိမ္းသိ္မ္းေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ ရာေဆာင္ ရြက္ပိုင္ခြင္႔လိုင္ စင္ တစ္ခုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ေမွ်ာ္လင့္ၾကၿပီျဖစ္ပါ သည္။ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ဖြဲ႔စည္းနထိုင္သူမ်ား၏ အင္အားသက္ေရာက္မႈတိုးျမင္႔လာေစျပီး ၎တို႔၏ လူေနမႈ ဘ၀အဆင့္အတန္းျမင္းမားလာ သည့္အျပင္ဘ၀ႏွင့္ရည္ရွည္သက္ဆိုင္ေသာဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္လာခြင့္ရရွိ ေစေရး ပင္ျဖစ္ သည္။
တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္သည္ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္အင္အား သက္၀င္ျမင္႔မားလာေစေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဓါတ္သတၱဳ တူး ေဖၚ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈမ်ား ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏မၾကာခဏ အကိ်ဳးသက္ ေရာက္မႈ မ်ားတြင္ ေဒသခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား အလုပ္ခန္႔ထား ျခင္း၊ ပညာေရးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း ကၽြမ္ းက်င္ မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ ပါ သည္။ ေရရည္ တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြဲ႔စည္း ေနထိုင္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအခန္းတခု၏အေရးပါေသာအခ်က္ မွာ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးရုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ကုမၸဏီ၏ ထပ္မံထည့္ သြင္း မႈအင္အား မပါ၀င္ေသာ ဆက္လက ္ရွင္ သန္ႏိုင္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရည္ တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး အစီအစဥ္သည္ ျပန္လည္အစားထိုးႏိုင္ ျခင္းမရွိ ေသာ သယံဇာတ မ်ားကိုတဘက္မွ သံုးစြဲရင္း အျခားတဖက္မွ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြက္ ရည္ရွည္ အက်ိဳးခံ စားရ မည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး အတြက္ အရင္းအႏီွး တခု ျဖစ္လာ ေစသည္။
 

ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ

စီးပြားေရး ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအခြင့္အလမ္းနည္းေသာ (သို႔) အနည္းငယ္သာအလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည့္အပိုင္း မွ တာ၀န္ ယူ၍ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚေရးႏွင္႔ မသက္ဆိုင္ေသာ အျခားေရရွည္တည္တ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ၀င္ေငြရရွိေရးကိုလည္းဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ရာေဒသ ၀န္းက်င္၌ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အေထာက္အကူတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္မွာ အထူးမွန္ကန္ေသာ အခ်က္တခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုၾကာင့္ သယံဇာတမ်ား ကုန္ခန္းသြား၍ၸ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေရးလုပ္ငန္း ျပီးစီးရုပ္သိမ္းသြားသည့္ကာလ ေနာက္ပိုင္း၌ အဆုိပါေဒသတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးသည့္ကိစၥမွာ သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသရွိ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား ပူူးေပါင္းပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွင္သန္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ သက္တမ္းတစ္ခုအတြင္း ဓါတ္သတၱဳမ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ား ခြဲေ၀ခံစားေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို ့ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဓါတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ဟု သတ္မွတ္ယူဆေလ့ရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳသယံဇာတရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာတို႔ အၾကား ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးမႈတြင္ ကြဲဲျပားသြားေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ေရရည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ၄င္းလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု ခံယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ ့လုပ္ကိုင္ရာ ေဒသအတြက္ အက်ိဳးရွိေစေရး၊ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျပဳျပင္ေပး၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုအစိုးရမွ ရရွိမည့္ ဓါတ္သတၱဳအခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္ေငြမ်ားထက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ ၄င္းတို ့ ေျမမွ ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ဖယ္ရွားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္ တိုးတက္ေရးအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ တျခားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းအခြင့္အေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး အတြက္လည္း တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အတိုးႏႈန္းနိမ့္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္ ကာလအတြင္း ကန္ထရိုက္တာမ်ားေပး၍ ၀ယ္ျခင္းတို ့ျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ မ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ားကို ရရွိေစသင့္ပါသည္။ ဤကိစၥမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲပါသျဖင့္ အျခားဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဗဟိုအစိုးရသို ့ ဓါတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္၀င္ေငြမ်ားကို ၄င္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ား၌ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးရန္ အားေပးလွံဳ႔ေဆာ္သင ေပသည္။ အလားတူပင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားလည္း ယင္းေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာလည္း အေရးၾကီးေသာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ၄င္းတို ့ဘာသာ ခ်မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမိတက္၏ ေရရွည္တည္တံ့ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္သူမ်ား၏ တိုးတက္ေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ထည့္၀င္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ အေျခခံ၍ စနစ္တက်နွင့္ ဓမၼဒိဌာန္က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတြက္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.