ကၽြန္ပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမီတက္၌ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘ၀တာအတြင္း တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္၌ အခက္အခဲ အၾကပ္ အတည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရမည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထား ပါသည္။ ကုမၸဏီ ေအာက္ဆံုးအဆင့္၌ တဦးခ်င္းစီ၏ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား အေပၚ တံုျပန္မႈမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ခန္႔အပ္ထားေသာ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီ ကုမၸဏီလီမီတက္ အတြက္၎ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ပတ္္သက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတခု၏ အဆင့္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအတြက္ပါ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ား အတြင္း အကိ်ဳးသက္ေရာက္ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အသက္ရွင္က်န္ရွိေရးအထိ တိုက္ရုိက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။
 
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုသည္ မည္သည့္အရြယ္အစား၊ မည္သည့္လုပ္ငန္း ႏွင့္မည္သည့္ ေနရာ တြင္လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေရး ေပၚ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါမေရြး ၊ပံုသဏၰန္မ်ိဳးစံု အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုတို႔ကိုအေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ျပီး ၎ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမွာ လူမ်ားႏွင္႔ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရုံးမႈပင္ျဖစ္သည္။ အေရး ေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္အာင္ျမင္ အကိ်ဳးရွိေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်၍ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သက့ဲသို႔ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈနည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ ေရွးဦးမဆြကပင္ ၾကိဳတင္စီမံထားရပါမည္။ ပုံမွန္အေနအထားသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ေရာက္ရွိ ေအာင္ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမြကိုက္ခံရလွ်င္၄င္း၊ ကားတာယာဘီးေပါက္လွ်င္၄င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတခု မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက မည္မွ် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တံုျပန္ႏိုင္မႈသည္ ယင္းအဖဲြ႔အစည္း၏ အေရးေပၚ အေျခအေန တံုျပန္ႏို္င္မႈႏွင့္ တိုက္ရိူက္ဆက္ ႏြယ္ေနပါသည္။
 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေခတ္ျပိဳင္အယူအဆမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈပံုသဏၰန္သည္ လူမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္း က်င္အေျခအေနမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳမွီသည္ဟု ျငင္းခံုမႈကို ေခတ္ျပိဳင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆို္င္ရာ အယူ အဆမ်ားက ေထာက္ခံလွ်က္ရွိပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ပံုမွန္ႏွင့္တည္ျငိမ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခ အေနတြင္ကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုသဏၰန္မ်ားသည္ လွ်င္ျမန္၍ ဖိအား မ်ားေသာ အေရးေပၚ အေျခေနမ်ားတြင္ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ က်ဆင္း၍ မထိေရာက္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီ လီမီ တက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ဦးတည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ အေရး ေပၚ အၾကပ္ အတည္း ကိုင္ တြယ္မႈဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ေတြ႔ၾကံဳေနေသာ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတို႔၌ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္တက္ၾကြေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ထားပါသည္။
 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ပန္႔ပိုးလွ်က္ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမီတက္၏ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးအား အသိ ေပးေ၀ငွၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္ တန္ဘိုးအရွိဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမီတက္မွ ေဖၚထုတ္ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအမံအရ အထက္မွေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းအထိ ၀န္ထမ္းတိုင္းသိရွိ ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္စီမံထားပါသည္။ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ရာ ယင္း အစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနတိုင္းရွိ ၀န္ထမ္းတိုင္း လိုအပ္ခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစလွ်က္ရွိပါသည္။
 
စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုေဖၚထုတ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လမ္းစဥ္မွာ ေလ့က်င္႔ခန္းမ်ားႏွင့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ႏွင္႔ ေဘးအႏၱရယ္ ကင္းရွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ ညီညြတ္စြာျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ လိုက္နာအသံုးခ် ႏိုင္ေစ ရန္ ျဖစ္သည္ ။ အစီအစဥ္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာကာလ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေရးေပၚအေျခ အေန မ်ား၏ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျခအေန မ်ားအားပူးေပါင္းအေျခခံေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္း မ်ားအတိုင္း ပံုစံခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္စီစဥ္ထားပါသည္။
 

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.